Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatbygder   
  

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  200-300  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    9 8 12 6 12 14 15 45
Brukers alder år  50 48 49 49 51 48 48 49
Jordbruksareal daa  134 254 367 240 139 248 355 267
  Leid daa  15 30 63 41 24 35 54 46
Eiendeler i jordbruket NOK  1193728 1543853 1719428 1179689 1134504 1387783 1658331 1391488
  Varelager NOK  67116 135200 238578 118509 66822 128047 216351 146404
  Buskap NOK  191868 257272 223936 238578 213192 249260 226010 220175
  Maskiner og redskap NOK  61248 85613 119737 64216 68424 76443 112997 81989
  Skurtresker NOK  4103 48139 52620 15337 19954 34081 56109 48788
  Traktor NOK  59666 101507 89340 65422 80334 86042 82266 83057
  Driftsbygninger NOK  659553 656292 634245 571700 557513 620038 622124 583105
  Jord, veg, osv. NOK  150175 259830 360972 105928 128265 193872 342472 227970
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2458 2926 2978 2583 2598 2779 2829 2719
  Familien timer  1940 2191 2347 2230 2076 2207 2256 2154
Arealbruk:           
  Bygg daa  39,6 170,3 130,0 194,8 62,3 180,8 147,8 140,2
  Havre daa  44,7 42,4 78,7 10,7 37,3 28,8 70,7 50,1
  Hvete daa  45,3 10,6 120,3  34,0 6,1 103,8 54,3
  Poteter daa  1,3  0,4  1,0  0,3 0,4
  Annet daa  3,3 30,5 37,6 34,8 4,6 32,3 32,1 22,0
Avlinger pr daa:           
  Bygg kg  461 407 456 409 432 408 422 420
  Havre kg  524 377 487 351 520 373 480 457
  Hvete kg  528 418 492  528 418 483 491
  Poteter kg  2792  1100  2792  1100 2294
  I alt FEm  469 366 434 403 451 382 416 412
Avlsgriser (gj.sn.) stk  24,0 31,0 23,5 29,0 26,5 30,1 24,5 26,1
Smågriskull stk  39,7 57,0 43,3 57,7 46,0 57,3 45,5 48,1
Salgbare smågriser stk  401 527 394 512 454 521 403 441
Omsatt slaktesvin stk  381 295 260 266 402 283 263 305
Innkjøp av svin NOK  47614 77834 50012 27660 38544 56330 53213 51098
  Bygg NOK/kg  2,06 1,96 1,94 1,90 1,96 1,93 1,93 1,95
  Havre NOK/kg  1,87 1,70 1,78  1,85 1,70 1,77 1,78
  Hvete NOK/kg  2,42 2,43 2,39  2,42 2,43 2,39 2,40
  Slaktesvin NOK/kg  21,04 20,70 20,83 20,06 20,89 20,44 20,72 20,68
  Smågris, salg NOK/stk  701 669 685 706 699 681 687 688
Variable kostnader NOK/daa  3542 2093 1238 1822 3480 1981 1293 1764
Produksjonsinntekt bygg NOK  37976 139464 115169 144888 51924 141789 118961 113010
Produksjonsinntekt havre NOK  43502 27010 67837 6600 35516 18263 59831 40913
Produksjonsinntekt hvete NOK  57424 11579 151950  43068 6617 128152 66907
Produksjonsinntekt oljefrø NOK   3781 13082 6335  4875 10466 5005
Produksjonsinntekt smågris NOK  60477 205474 94273 144646 69018 179405 80996 109066
Produksjonsinntekt slaktesvin NOK  594434 504073 446016 441287 610959 477164 434926 489184
Produksjonsinntekt avlsgriser NOK  51975 33456 66322 53106 53565 41877 108061 64846
Annet husdyrhold NOK   755 1708  1144 431 1367 895
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  551 389 332 250 556 331 318 349
Dekningsbidrag/daa NOK  3286 2076 1817 2149 3339 2106 1818 2058
Familiens arbeidsfortj. J NOK  126674 120441 236707 212188 161264 159761 236336 184653
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  122458 103082 189110 178449 145685 135706 196457 160713

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015