Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  A.bygd.  Flatb.   
  

 

 

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    6 7  12 29 6 11 13 11  16 46
Brukers alder år  50 43  52 49 46 48 51 43  49 49
Jordbruksareal daa  146 265  385 346 178 221 152 258  366 294
  Leid daa  17 38  105 78 27 23 22 26  91 58
Eiendeler i jordbruket NOK  1317663 3044230  2271167 2252902 2108500 1521792 1349153 2537506  2328201 2059236
  Varelager NOK  86188 142324  198316 181233 27873 92492 67954 113863  182131 140009
  Buskap NOK  266432 329971  250104 281369 251176 288897 281859 284104  271971 279231
  Maskiner og redskap NOK  39075 146260  240411 170826 91073 42828 43426 118320  202935 129815
  Skurtresker NOK  3236 32949  41506 48139 5500 40259 1886 50604  40051 40693
  Traktor NOK  3145 160388  183902 139347 135423 114234 63209 163677  172130 132830
  Driftsbygninger NOK  740073 1847192  1141275 1148429 1373961 783651 761272 1462554  1221238 1090617
  Jord, veg, osv. NOK  179514 385147  215655 283558 223495 159430 129548 344384  237745 246041
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2337 3144  2924 2837 3034 2978 2636 3172  2939 2897
  Familien timer  1983 2347  2332 2251 2539 2450 2223 2419  2402 2336
Arealbruk:               
  Bygg daa  71,7 154,3  111,4 138,6 67,0 199,6 101,6 170,1  138,3 143,9
  Havre daa  22,0 31,4  90,8 71,5 41,2 5,5 15,2 29,1  71,8 51,7
  Hvete daa  46,8 56,0  147,1 105,1 30,7  27,4 35,6  114,6 70,3
  Poteter daa  0,7    0,1  0,2 0,5    0,1
  Annet daa  4,5 23,4  35,7 30,9 39,2 16,2 7,7 23,1  41,4 28,5
Avlinger pr daa:               
  Bygg kg  462 441  463 444 324 284 364 372  387 384
  Havre kg  558 457  446 521 314 335 421 440  441 495
  Hvete kg  292 413  409 385 312  309 413  402 381
  Poteter kg  1750    1750  1750 1750    1750
  I alt FEm  405 414  419 413 283 278 346 367  386 378
Avlsgriser (gj.sn.) stk  24,6 49,3  31,6 32,6 38,2 38,1 31,5 44,1  34,4 34,6
Smågriskull stk  46 113  49 63 83 74 61 96  59 68
Salgbare smågriser stk  450 1009  494 618 765 675 553 862  563 651
Omsatt slaktesvin stk  529 473  513 552 319 484 523 413  506 505
Innkjøp av svin NOK  268452 84540  249080 235402 64780 23344 128083 68205  199121 162437
  Bygg NOK/kg  1,90 1,88  1,79 1,80 1,68 1,77 1,83 1,82  1,79 1,79
  Havre NOK/kg  2,04 1,59  1,58 1,61 1,39 1,51 1,94 1,54  1,58 1,59
  Hvete NOK/kg  2,29 2,00  2,29 2,22 1,94  2,17 2,00  2,28 2,21
  Slaktesvin NOK/kg  19,84 19,90  20,20 20,17 20,20 19,22 19,68 19,80  19,97 19,95
  Smågris, salg NOK/stk  805 768  780 778 828 740 845 763  781 783
Variable kostnader NOK/daa  5613 2909  2201 2578 3462 2835 4709 2626  2248 2694
Produksjonsinntekt bygg NOK  63086 128979  90695 114373 36305 94991 66674 114016  93011 99556
Produksjonsinntekt havre NOK  28108 22108  61923 59998 19632 2371 13386 19222  49196 40953
Produksjonsinntekt hvete NOK  31444 44954  136529 89284 17898  18376 28607  103928 58622
Produksjonsinntekt oljefrø NOK   7748  18666 13928 8570   4930  17213 9898
Produksjonsinntekt smågris NOK  147728 388350  148564 204852 321099 108001 104373 330749  139590 196854
Produksjonsinntekt slaktesvin NOK  865662 763941  814717 895256 480241 735204 821608 659920  795226 802850
Produksjonsinntekt avlsgriser NOK  64508 80896  76839 69116 207346 93636 96651 63770  124785 93009
Annet husdyrhold NOK        2462 1548 633   589
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  449 617  412 437 588 368 455 565  403 436
Dekningsbidrag/daa NOK  3284 3289  1840 2155 3415 2686 3508 2874  1928 2350
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 166215 194194  181525 208993 180484 191706 186247 172655  184551 201231
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 151297 183249  175752 204456 164762 181948 174798 154993  179314 193656
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  101927 145881  113107 146653 85363 136385 129926 103314  114185 135389

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015