Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 10  6 25 12 8 12 14  7 41
Brukers alder år  42 52  51 50 46 50 43 50  49 48
Jordbruksareal daa  251 385  787 419 277 143 248 371  760 357
  Leid daa  60 97  492 171 41 11 46 89  422 118
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2955,1 2922,9  4740,4 3133,0 2813,4 1955,4 2734,6 2932,1  4808,7 3004,1
  Varelager 1000 NOK  123,3 215,2  456,7 230,1 142,6 45,5 112,0 205,2  441,1 187,1
  Buskap 1000 NOK  301,9 343,1  371,0 327,3 301,5 287,7 279,0 334,7  375,1 316,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  66,7 135,8  338,1 153,5 93,0 38,6 79,3 135,9  329,6 133,4
  Skurtresker 1000 NOK  52,0 79,0  182,8 88,8 63,8 6,1 81,1 62,1  158,6 73,2
  Traktor 1000 NOK  76,8 178,1  281,5 157,3 126,8 106,6 98,8 165,3  252,7 149,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  1921,4 1646,9  2573,2 1804,4 1801,0 1333,9 1703,3 1702,6  2719,6 1804,5
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  413,0 324,8  537,0 371,6 284,7 137,0 381,0 326,1  532,1 340,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2874 3090  3381 3044 2804 2754 2796 3154  3421 3017
  Familien timer  1579 2696  2945 2436 2298 2393 1819 2742  2907 2432
Arealbruk:               
  Bygg daa  150,8 84,7  144,3 109,7 220,1 94,4 161,5 131,3  187,7 142,6
  Havre daa  14,2 38,2  81,5 42,7 33,8 17,1 34,8 27,3  91,1 38,4
  Hvete daa  59,8 214,9  405,5 203,9 9,6 26,4 34,9 158,1  347,6 128,7
  Poteter daa     6,7 1,8  0,6    5,7 1,1
  Annet daa  25,8 46,8  149,2 60,7 13,3 4,1 17,1 54,4  128,3 46,3
Avlinger pr daa:               
  Bygg kg  402 427  443 425 339 306 382 400  371 375
  Havre kg  443 557  536 544 317 534 333 557  492 469
  Hvete kg  402 561  525 537 568 640 435 555  525 535
  Poteter kg     2729 2670  2200    2729 2670
  I alt FEm  372 499  462 466 332 377 356 459  437 424
Avlsgriser (gj.sn.) stk  41,1 36,3  24,2 34,6 42,0 44,2 38,5 40,1  32,8 39,2
Smågriskull stk  40 71  85 64 85 89 53 74  91 74
Salgbare smågriser stk  1009 899  920 889 846 967 842 868  972 897
Omsatt slaktesvin stk  459 729  825 661 522 487 431 640  856 586
Innkjøp av svin 1000 NOK  145,7 123,1  306,9 176,7 70,5 125,3 101,1 100,5  292,8 138,4
Priser:               
  Bygg NOK/kg  1,85 1,72  1,78 1,78 1,75 1,57 1,81 1,74  1,78 1,76
  Havre NOK/kg  1,51 1,58  1,52 1,57 1,87 1,77 1,76 1,58  1,52 1,61
  Hvete NOK/kg  1,94 2,06  2,16 2,11 1,82 2,25 1,94 2,06  2,16 2,11
  Slaktesvin NOK/kg  21,04 20,23  20,36 20,36 20,26 20,25 20,65 20,16  20,38 20,34
  Smågris, salg NOK/stk  723 707  725 721 723 722 713 704  727 716
Variable kostnader NOK/daa  3153 2600  1665 2352 2609 5431 2722 2502  1698 2483
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  115,5 62,5  109,7 81,2 132,2 41,9 115,8 91,6  118,4 93,6
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  9,0 32,6  59,4 34,4 14,9 14,4 20,8 20,2  61,9 26,4
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  58,5 248,2  485,2 236,3 10,8 26,3 36,1 180,6  415,9 148,4
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK   20,2  59,1 22,3 5,0   23,0  50,7 16,5
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  499,9 189,8  269,9 282,0 224,6 420,3 349,1 190,2  260,8 293,6
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  645,0 1092,5  1369,8 1008,2 787,3 689,8 634,3 962,4  1382,0 884,8
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  70,6 111,6  50,7 77,2 102,1 53,7 56,9 176,3  61,1 97,8
Annet husdyrhold 1000 NOK   21,2  9,9 10,8 0,2  0,1 15,2  8,5 6,7
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,5  0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4  0,6 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,3 2,7  2,2 2,6 2,9 4,2 3,0 2,7  2,2 2,7
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 209,6 286,4  347,8 275,3 249,7 208,8 205,5 277,9  339,5 257,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 207,7 286,6  357,9 280,6 250,1 198,6 201,8 278,7  349,8 259,5
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  188,0 253,6  316,5 250,5 226,1 183,1 171,6 247,5  310,4 230,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015