Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 10  6 25 11 9 11 13  7 40
Brukers alder år  39 53  52 50 47 50 41 52  50 48
Jordbruksareal daa  258 381  779 417 278 147 257 374  754 357
  Leid daa  60 107  495 176 50 13 53 100  424 124
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  3013,8 2788,3  4581,4 3054,8 2866,2 1893,5 3108,5 2775,0  4668,4 2999,7
  Varelager 1000 NOK  137,3 186,3  484,7 229,8 125,5 45,6 113,2 184,5  469,0 183,5
  Buskap 1000 NOK  263,6 292,2  262,7 265,4 334,7 281,3 281,7 289,2  302,5 287,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  131,5 138,2  346,9 172,0 83,5 36,2 152,7 122,8  333,3 148,4
  Skurtresker 1000 NOK  45,6 70,1  155,7 77,1 81,5 7,8 95,5 59,5  134,8 70,9
  Traktor 1000 NOK  118,3 157,9  266,8 166,8 110,5 130,9 97,1 156,3  238,9 148,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  1885,1 1610,2  2528,8 1764,7 1873,8 1252,6 1975,6 1634,8  2658,9 1821,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  432,5 333,5  536,0 379,1 256,7 139,1 392,6 327,9  531,0 338,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2517 2996  3519 2954 3008 2866 2668 3126  3543 3015
  Familien timer  1758 2697  2828 2451 2444 2461 1961 2782  2827 2492
Arealbruk:               
  Bygg daa  144,7 86,6  126,5 103,7 232,6 102,4 152,6 140,3  170,7 140,5
  Havre daa  17,3 45,1  128,0 58,8 30,5 19,0 38,1 34,7  132,6 49,2
  Hvete daa  63,7 164,4  346,2 169,9 4,6 21,6 34,7 126,5  296,7 107,4
  Poteter daa      0,2  0,6     0,1
  Annet daa  32,2 85,2  178,7 84,7 9,9 3,6 31,9 72,7  153,7 60,1
Avlinger pr daa:               
  Bygg kg  415 405  513 444 378 370 411 395  433 404
  Havre kg  297 454  520 485 333 530 265 454  495 440
  Hvete kg  443 475  449 466 452 616 443 475  449 466
  Poteter kg      1220  1220     1220
  I alt FEm  378 398  438 418 379 411 354 402  422 401
Avlsgriser (gj.sn.) stk  51,0 43,5  24,3 39,1 46,3 44,1 52,4 42,8  33,9 44,2
Smågriskull stk  134 72  64 82 87 89 109 74  74 87
Salgbare smågriser stk  1236 958  889 960 894 915 1036 919  980 961
Omsatt slaktesvin stk  389 687  1043 683 698 632 404 652  1034 646
Innkjøp av svin 1000 NOK  104,4 103,0  305,4 163,2 72,3 131,7 98,9 93,1  277,0 135,5
Priser:               
  Bygg NOK/kg  1,85 1,73  1,80 1,80 1,79 1,66 1,80 1,84  1,77 1,79
  Havre NOK/kg  1,59 1,60  1,57 1,61 1,77 1,76 1,73 1,61  1,57 1,62
  Hvete NOK/kg  2,01 2,07  2,14 2,11 1,87 2,19 2,02 2,07  2,14 2,11
  Slaktesvin NOK/kg  20,86 21,01  20,80 20,86 19,91 20,05 20,35 20,85  20,75 20,56
  Smågris, salg NOK/stk  695 660  678 679 683 715 690 662  680 686
Variable kostnader NOK/daa  3056 2587  1848 2438 3082 5858 2947 2517  1856 2668
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  114,3 61,5  117,7 82,5 144,9 56,7 115,3 94,4  128,0 97,6
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  8,4 33,0  103,3 45,6 16,9 16,9 15,4 24,8  103,3 34,2
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  56,5 180,5  326,2 173,3 2,8 29,2 33,0 138,8  279,6 109,7
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK  7,8 35,9  48,4 27,8 -1,4  9,3 26,4  41,5 18,4
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  641,9 225,9  181,6 307,9 57,7 239,5 431,3 195,3  178,4 267,2
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  561,1 1043,1  1496,9 1002,5 1074,1 921,5 609,8 982,3  1519,0 960,1
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  48,1 114,6  6,8 62,3 128,1 65,0 114,6 153,4  16,8 98,9
Annet husdyrhold 1000 NOK   14,4  5,4 7,1 0,4  0,1 11,4  4,6 4,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,0 0,6  0,6 0,6 0,4 0,6 0,8 0,5  0,5 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,2 2,6  1,9 2,4 3,0 4,2 3,0 2,6  1,9 2,6
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 147,1 251,1  245,7 220,3 234,4 183,7 163,6 243,1  269,5 216,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 122,5 244,4  244,1 211,1 230,8 166,1 140,4 238,8  274,2 206,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  96,4 197,2  169,7 164,0 191,8 145,6 95,3 193,7  202,4 162,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015