Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    11 24  10 8 9 15 6 38
Brukers alder år  50 49  47 49 42 50 53 48
Jordbruksareal daa  403 446  318 149 253 401 874 387
  Leid daa  135 194  46 17 50 115 476 136
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  3637,4 3611,1  4034,6 2783,7 3191,4 3710,5 5462,0 3669,0
  Varelager 1000 NOK  223,5 304,1  202,9 72,7 129,7 244,7 713,2 255,2
  Buskap 1000 NOK  408,7 388,0  445,0 402,8 345,1 404,9 499,2 405,2
  Maskiner og redskap 1000 NOK  201,3 205,7  147,1 59,0 173,8 197,0 345,5 185,9
  Skurtresker 1000 NOK  68,7 69,0  92,1 9,3 87,8 65,6 123,2 68,1
  Traktor 1000 NOK  127,0 153,8  154,7 141,2 124,8 131,3 231,7 147,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  2077,2 2021,8  2664,8 1929,4 1973,0 2157,7 2955,7 2191,9
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  531,1 468,8  328,0 169,3 357,3 509,2 593,4 415,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3287 3061  3216 2893 2647 3347 3450 3102
  Familien timer  2557 2485  2479 2344 2151 2644 2782 2486
Arealbruk:            
  Bygg daa  97,9 93,4  282,2 105,6 148,0 169,1 139,8 146,1
  Havre daa  57,4 72,0  23,2 14,6 32,3 43,4 181,2 56,5
  Hvete daa  214,8 224,4  3,0 13,3 49,3 159,5 422,8 144,2
  Poteter daa   0,2   0,6    0,1
  Annet daa  32,6 51,8  9,9 15,1 23,4 28,5 113,2 37,8
Avlinger pr daa:            
  Bygg kg  480 484  448 488 474 452 450 462
  Havre kg  490 487  376 597 455 486 441 465
  Hvete kg  501 564  467 754 530 500 615 560
  Poteter kg   1000   1000    1000
  I alt FEm  479 485  426 473 431 463 480 465
Avlsgriser (gj.sn.) stk  38,2 36,9  54,1 44,5 62,2 40,4 40,4 46,5
Smågriskull stk  99 93  100 90 116 95 94 99
Salgbare smågriser stk  1203 1060  925 938 1185 1077 982 1058
Omsatt slaktesvin stk  573 624  821 745 362 618 957 638
Innkjøp av svin 1000 NOK  60,3 234,4  153,1 320,1 159,7 84,3 412,9 203,7
Priser:            
  Bygg NOK/kg  1,95 1,90  1,98 1,87 1,79 2,11 1,81 1,93
  Havre NOK/kg  1,78 1,71  1,82 1,87 1,59 1,78 1,69 1,71
  Hvete NOK/kg  2,12 2,08   2,70 2,12 2,12 2,02 2,09
  Slaktesvin NOK/kg  23,46 22,86  23,13 22,68 23,39 23,23 22,63 22,98
  Smågris, salg NOK/stk  942 920  904 987 913 940 904 933
Variable kostnader NOK/daa  2692 2741  3651 8191 3763 2744 1944 3059
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  98,4 90,1  240,9 97,7 129,6 151,9 125,5 131,0
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  52,4 65,1  15,1 16,9 24,2 38,9 149,9 48,3
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  235,4 267,7  1,4 27,0 54,9 173,5 527,6 170,5
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  13,3 20,2   8,7  9,8 44,9 12,8
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  552,7 568,6  112,6 421,2 845,8 412,4 317,6 501,9
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1075,9 1144,5  1466,3 1334,2 622,0 1144,9 1788,2 1162,5
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  108,6 64,4  164,6 74,4 117,5 149,1 35,7 108,0
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,6 4,1    0,4 0,4 14,5 2,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,5  0,5 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,5 3,0  3,5 6,2 4,3 3,3 2,2 3,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 266,6 295,5  269,7 292,9 286,1 267,8 397,9 299,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 257,9 291,0  264,2 289,6 286,4 261,1 408,7 296,8
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  206,8 227,5  208,7 247,2 210,2 205,1 321,0 234,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 296,8 327,7  301,7 326,9 322,2 298,2 429,7 331,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015