Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 9  23 10 8 11 11 7  37
Brukers alder år  42 53  50 48 50 45 51 48  49
Jordbruksareal daa  258 397  441 312 149 256 394 823  381
  Leid daa  55 105  191 50 17 43 94 471  134
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  3091,9 3373,7  3618,2 3840,2 2688,5 3023,6 3558,7 5710,9  3618,6
  Varelager 1000 NOK  155,4 198,6  258,6 203,2 78,6 144,0 225,0 522,2  225,5
  Buskap 1000 NOK  303,1 328,5  338,5 458,9 378,8 313,6 339,4 488,5  368,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  153,8 194,8  201,5 159,6 50,8 173,1 190,0 344,7  184,2
  Skurtresker 1000 NOK  28,2 62,3  50,8 90,3 7,3 71,9 65,2 73,8  56,3
  Traktor 1000 NOK  191,6 164,2  196,3 151,0 163,5 129,1 160,0 293,9  176,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  1831,5 2068,7  2116,5 2461,1 1841,8 1815,1 2181,9 3268,2  2204,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  428,3 356,7  456,0 316,0 167,7 376,9 397,3 719,6  402,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2916 3161  3179 2997 3034 2646 3188 3979  3143
  Familien timer  2150 2667  2506 2302 2491 1999 2682 2929  2484
Arealbruk:              
  Bygg daa  117,8 79,3  100,8 284,2 101,9 143,8 134,6 246,1  151,4
  Havre daa  41,5 101,1  90,1 16,2 15,4 39,5 82,7 136,0  65,4
  Hvete daa  76,8 175,0  181,6 4,0 18,1 55,4 143,2 285,1  116,9
  Poteter daa     0,2  0,6     0,1
  Annet daa  21,3 34,6  62,0 7,5 12,9 17,7 28,3 143,4  43,6
Avlinger pr daa:              
  Bygg kg  367 383  410 406 356 380 399 436  399
  Havre kg  357 407  397 370 449 338 407 387  389
  Hvete kg  367 386  426 375 514 354 386 466  423
  Poteter kg     1600  1600     1600
  I alt FEm  336 385  382 399 368 338 388 393  378
Avlsgriser (gj.sn.) stk  50,1 30,8  34,1 55,8 44,1 54,8 33,3 47,5  44,7
Smågriskull stk  120 117  102 105 93 109 112 101  105
Salgbare smågriser stk  1190 1332  1107 1050 910 1057 1270 1106  1098
Omsatt slaktesvin stk  441 622  672 909 803 440 702 962  695
Innkjøp av svin 1000 NOK  142,4 22,1  194,5 147,9 290,6 124,2 41,6 340,8  176,6
Priser:              
  Bygg NOK/kg  2,13 2,01  2,10 2,02 2,00 2,05 2,05 2,05  2,04
  Havre NOK/kg  1,71 2,03  1,97 2,10 2,30 1,76 2,03 1,94  1,98
  Hvete NOK/kg  2,05 2,11  2,17  2,58 2,05 2,11 2,20  2,17
  Slaktesvin NOK/kg  23,68 23,85  23,11 23,34 22,92 23,23 23,65 22,84  23,17
  Smågris, salg NOK/stk  858 878  856 832 906 845 881 809  861
Variable kostnader NOK/daa  4068 2895  2997 4241 9028 3973 3041 2226  3400
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  100,0 66,8  92,5 231,2 72,3 118,5 117,1 214,0  126,2
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  28,0 86,4  72,3 14,5 17,0 24,6 70,7 103,7  51,6
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  55,0 144,8  164,0 3,8 23,2 39,9 118,4 279,0  104,9
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK   7,0  18,5    5,7 51,7  11,5
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  737,5 703,9  589,2 110,9 333,0 553,9 588,5 373,9  482,4
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  814,7 1075,8  1162,2 1587,5 1404,2 802,0 1187,9 1636,6  1204,9
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  42,8 106,2  66,6 78,9 55,4 119,4 100,0 74,7  91,3
Annet husdyrhold 1000 NOK  18,9 1,0  12,2   10,3 0,8 22,5  7,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,6  0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4  0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,8 3,4  2,7 3,1 4,9 3,4 3,3 1,9  2,9
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 169,9 242,4  195,9 229,0 187,0 201,9 236,3 183,0  204,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 141,0 230,6  171,2 217,6 164,8 183,1 226,4 146,6  184,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  146,7 211,5  152,9 213,5 154,3 167,5 209,3 124,4  167,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 196,3 276,8  225,8 261,8 215,4 234,1 270,5 208,8  235,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015