Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 7  6 23 6 10 9 6  14 7 36
Brukers alder år  49 47  49 48 47 48 51 49  47 48 48
Jordbruksareal daa  261 388  812 423 400 347 155 261  391 778 386
  Leid daa  32 133  549 192 195 127 18 32  161 471 164
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  4509,2 6518,0  5295,4 4830,2 4740,8 4448,2 2481,1 4509,2  5601,0 5186,7 4558,5
  Varelager 1000 NOK  259,7 205,0  320,8 227,2 261,8 230,4 71,1 259,7  236,1 339,3 218,8
  Buskap 1000 NOK  373,3 493,6  379,0 382,8 549,2 562,3 368,3 373,3  498,4 408,3 427,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  170,0 260,0  423,5 254,8 375,1 280,5 97,3 170,0  306,4 396,7 249,0
  Skurtresker 1000 NOK  62,4 71,3  247,1 129,2 227,6 139,5 69,8 62,4  133,2 215,1 121,5
  Traktor 1000 NOK  180,3 170,3  328,7 216,1 366,9 268,9 140,3 180,3  242,4 324,3 222,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  2820,2 4382,7  2584,8 2854,1 2598,0 2663,9 1528,3 2820,2  3525,5 2565,9 2722,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  643,2 935,1  1011,5 766,0 362,2 302,6 206,0 643,2  658,9 937,3 597,2
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2956 3675  3473 3112 2871 3024 2649 2956  3323 3534 3134
  Familien timer  2155 2872  2793 2443 2104 2342 2193 2155  2577 2851 2464
Arealbruk:                
  Bygg daa  181,2 123,9  319,8 179,4 362,7 294,0 99,6 181,2  223,1 327,3 205,5
  Havre daa   61,7  38,7 38,5 23,0 36,2 30,3   54,4 62,0 40,8
  Hvete daa  67,8 114,7  328,7 140,3 12,5 7,5 5,0 67,8  62,7 281,7 91,7
  Poteter daa              
  Annet daa  4,0 70,1  97,2 50,4 1,7 8,9 20,2 4,0  42,5 83,9 38,6
Avlinger pr daa:                
  Bygg kg  419 492  348 397 481 458 365 419  479 353 418
  Havre kg   479  521 510 306 309 511   441 419 448
  Hvete kg  401 437  400 409 551 551 410 401  447 400 413
  Poteter kg              
  I alt FEm  412 398  333 367 457 424 355 412  418 333 377
Avlsgriser (gj.sn.) stk  51,2 70,5  21,0 41,2 68,8 64,3 37,8 51,2  69,1 25,4 49,8
Smågriskull stk  97 143  59 96 116 118 106 97  130 65 106
Salgbare smågriser stk  1480 1433  1209 1256 1223 1209 1080 1480  1337 1196 1269
Omsatt slaktesvin stk  565 742  549 603 890 929 644 565  758 585 664
Innkjøp av svin 1000 NOK  168,4 82,2  391,4 236,0 121,8 143,7 219,6 168,4  110,3 388,6 201,4
Priser:                
  Bygg NOK/kg  2,26 2,25  2,05 2,18 2,02 2,04 2,08 2,26  2,08 2,10 2,12
  Havre NOK/kg  1,80 2,06  1,92 2,08  2,09 2,24 1,80  2,04 1,99 2,07
  Hvete NOK/kg  2,46 2,56  2,33 2,41 1,84 1,84 2,30 2,46  2,42 2,33 2,37
  Slaktesvin NOK/kg  24,83 25,38  24,74 24,80 25,27 25,42 24,70 24,83  25,31 25,01 25,04
  Smågris, salg NOK/stk  943 1028  902 942 857 853 911 943  972 899 934
Variable kostnader NOK/daa  4520 3879  1901 3190 3654 4190 7556 4520  3694 1969 3499
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  182,6 137,7  213,0 154,7 386,6 294,6 77,5 182,6  238,2 226,7 186,5
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  -0,2 60,1  37,9 40,6  15,0 34,8 -0,2  42,3 52,0 35,2
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  69,2 143,4  316,8 146,2 27,1 16,3 4,7 69,2  83,3 271,6 97,9
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  10,4 35,5  24,8 20,0    10,4  17,7 21,3 12,8
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  930,4 789,7  856,2 806,9 183,4 165,7 575,3 930,4  554,2 775,8 665,3
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1163,7 1424,3  1180,1 1204,9 1798,4 1930,9 1265,3 1163,7  1494,2 1313,0 1346,6
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  57,1 110,8  37,1 59,9 273,6 215,0 50,8 57,1  176,6 56,8 102,0
Annet husdyrhold 1000 NOK   0,5  0,1 -0,4  0,1 -1,3   0,2 0,1 -0,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,7  0,4 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7  0,6 0,4 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  5,5 4,0  1,9 3,3 3,9 4,3 6,5 5,5  3,9 2,1 3,6
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 391,1 175,6  100,7 210,4 477,7 438,4 330,8 391,1  297,8 156,7 289,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 409,8 134,1  44,6 179,0 532,1 467,2 323,8 409,8  291,1 115,5 277,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  383,8 143,9  35,3 164,6 503,0 455,6 302,6 383,8  281,1 104,6 261,1
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 432,4 210,3  127,7 245,3 522,4 476,6 365,4 432,4  336,3 184,6 325,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015