Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17e, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    11 6  25 10 9 9 14 7  39
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2178,8 3255,5  2346,2 1965,2 1887,1 1877,4 2136,7 3194,8  2209,2
  Planteprodukter 1000 NOK  318,5 811,8  392,8 153,7 95,8 181,7 292,5 742,5  302,3
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1618,3 2041,9  1698,0 1554,7 1636,2 1492,5 1586,2 2044,8  1658,4
  Tilskudd 1000 NOK  213,2 346,5  224,3 240,7 145,7 186,1 230,8 357,2  223,5
  Andre inntekter 1000 NOK  28,8 55,4  31,2 16,1 9,4 17,1 27,3 50,2  24,9
Variable kostnader i alt 1000 NOK  1007,3 1396,7  1077,7 924,1 1037,7 835,1 967,2 1376,4  1026,4
  Såvarer 1000 NOK  29,6 54,8  31,5 8,4 8,1 15,1 24,8 49,1  23,1
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  45,3 132,8  59,0 18,0 12,6 23,6 39,3 120,4  44,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  30,7 75,2  35,3 5,3 6,8 13,9 26,1 64,5  25,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK   0,2  0,1   0,1  0,2  
  Fôrmidler 1000 NOK  718,1 722,4  658,1 704,6 668,3 556,7 701,9 756,2  670,4
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  47,7 45,1  45,1 64,8 53,0 66,9 52,4 47,4  55,0
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  105,7 321,0  213,2 90,8 254,3 123,9 93,1 293,3  173,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  30,2 45,2  35,4 32,2 34,6 35,0 29,6 45,4  34,9
Faste kostnader, registrerte:              
  Leid arbeid 1000 NOK  70,6 105,1  80,9 78,3 60,2 101,2 69,3 103,1  80,6
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  39,5 58,8  40,5 21,4 15,1 30,2 37,7 55,5  34,0
  Traktor 1000 NOK  14,4 26,5  16,0 15,3 10,1 10,9 15,6 24,5  14,8
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  37,2 32,8  31,3 26,1 19,7 27,9 34,7 35,4  29,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  13,9 32,9  17,2 3,3 7,2 4,5 11,4 29,3  12,1
  Drivstoff 1000 NOK  35,4 63,6  35,9 20,6 14,0 15,5 33,7 59,8  29,6
  Maskinleie 1000 NOK  46,1 107,9  60,3 21,5 13,8 49,7 40,8 95,6  46,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  26,0 184,6  58,7 12,8 2,0 12,1 26,0 158,2  41,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  196,7 297,8  222,1 125,8 98,5 194,2 186,7 276,6  184,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1487,0 2306,8  1640,5 1249,1 1278,3 1281,2 1423,2 2214,4  1499,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  691,7 948,8  705,7 716,2 608,9 596,2 713,5 980,4  710,2
Avskrivninger:              
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  33,1 63,9  36,3 21,3 9,2 31,6 28,9 60,4  30,6
  Traktor 1000 NOK  18,4 25,6  20,3 15,4 18,0 20,3 17,9 23,1  19,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  98,0 144,1  103,7 124,0 101,7 99,1 97,4 149,4  108,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,4 1,3  1,4 3,5 2,8 2,7 1,2 1,3  1,9
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  143,6 238,8  157,6 156,6 115,8 155,5 142,2 241,0  156,9
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  541,8 713,8  543,9 551,9 477,3 442,5 568,0 746,3  550,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  51,7 18,9  28,3 16,9 3,0 41,6 39,1 39,3  31,4
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  75,4 46,0  50,3 11,4 4,6 32,4 62,4 40,3  38,2
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  10,6 17,8  9,7 5,7 7,4 1,1 8,3 15,3  7,7
+Aksjeutbytte 1000 NOK  2,5 -22,4  -8,7 2,3 -10,3 0,7 3,3 -19,2  -4,5
+Lønnsinntekter 1000 NOK  219,4 210,5  291,8 192,6 275,9 337,6 216,2 210,9  257,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  74,1 69,4  51,7 9,0 6,6 8,5 64,6 59,5  37,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK      27,2 23,5  4,3   7,0
+Renteinntekter 1000 NOK  6,9 3,3  11,1 14,1 22,6 8,1 11,4 3,3  11,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  176,8 171,5  156,6 122,2 104,4 142,9 158,7 175,6  145,5
=Nettoinntekt 1000 NOK  805,6 885,9  821,4 708,9 706,2 729,7 819,0 919,9  790,5
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  83,6 277,0  175,1 176,5 131,9 228,6 134,3 286,1  182,8
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  858,1 809,4  859,5 687,7 1314,3 513,0 889,2 851,7  893,7
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  25,5 -30,4  49,8 81,1 40,1 281,2 42,8 -55,1  79,6
Balanse pr 31/12:              
  Jordbruk 1000 NOK  2859,5 4971,6  3201,8 3286,5 2501,6 3141,5 2836,4 4971,6  3212,8
  Skogbruk 1000 NOK  100,0 216,5  173,9 85,9 101,1 542,3 120,0 192,7  226,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  263,6 1376,5  507,8 70,4 556,5 174,6 240,6 1184,1  467,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  841,1 829,2  800,8 729,0 648,2 801,2 805,7 829,6  772,6
  Krav og kontanter 1000 NOK  814,2 694,9  783,9 689,0 852,7 432,7 825,0 705,4  719,4
  Eiendeler i alt 1000 NOK  4878,4 8088,6  5468,3 4860,9 4660,1 5092,4 4827,6 7883,4  5398,5
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  583,9 996,4  619,4 521,6 428,5 400,7 563,4 899,4  555,0
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2343,9 3876,1  2497,3 2099,8 1965,4 2172,6 2151,0 3782,6  2406,0
  Egenkapital 1000 NOK  1950,6 3216,2  2351,6 2239,5 2266,2 2519,1 2113,2 3201,3  2437,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015