Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17e, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    11 24  10 8 9 15 6 38
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2481,3 2582,0  2292,0 2148,2 2032,2 2426,6 3616,8 2462,5
  Planteprodukter 1000 NOK  415,1 500,1  264,5 154,4 229,3 389,3 1014,8 400,7
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1737,8 1781,6  1743,5 1829,9 1585,8 1706,9 2156,0 1775,0
  Tilskudd 1000 NOK  240,3 250,0  268,0 158,5 195,5 258,3 427,1 249,1
  Andre inntekter 1000 NOK  88,2 50,2  16,0 5,5 21,6 72,0 18,9 37,7
Variable kostnader i alt 1000 NOK  1084,1 1222,1  1162,2 1222,4 952,6 1098,9 1698,6 1184,9
  Såvarer 1000 NOK  41,6 40,7  17,1 13,9 16,8 33,8 69,6 31,2
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  63,5 76,8  27,8 16,1 27,9 56,8 160,9 57,8
  Plantevernmidler 1000 NOK  34,9 37,1  8,4 7,3 14,4 28,7 66,3 26,8
  Konserveringsmidler 1000 NOK   0,3  0,2 0,2   1,1 0,2
  Fôrmidler 1000 NOK  800,5 752,4  852,4 781,2 634,4 805,2 895,4 773,9
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  48,3 46,3  64,3 51,4 69,7 53,0 51,3 56,3
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  60,3 234,4  153,1 320,1 159,8 84,3 412,9 203,7
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  34,9 34,2  38,9 32,3 29,7 37,0 41,1 34,9
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  91,0 83,9  95,6 69,0 70,0 89,0 124,2 85,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  42,4 42,0  34,4 23,0 37,1 38,8 63,5 39,0
  Traktor 1000 NOK  25,3 25,2  9,2 7,5 11,2 21,6 39,2 18,9
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  58,5 41,8  37,1 29,9 28,8 51,4 37,0 39,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  11,1 14,9  4,9 3,7 14,7 10,3 23,0 12,0
  Drivstoff 1000 NOK  51,6 51,5  34,0 18,7 28,1 48,1 93,6 44,3
  Maskinleie 1000 NOK  72,9 73,2  26,8 17,7 49,0 63,1 101,1 56,2
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  30,6 60,5  13,2 2,4 11,8 27,7 173,8 41,7
  Andre faste kostnader 1000 NOK  317,2 272,9  151,1 114,9 233,0 275,7 242,1 226,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1784,7 1887,9  1568,4 1509,1 1436,2 1724,6 2596,2 1748,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  696,6 694,1  723,6 639,1 596,0 701,9 1020,6 713,9
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  39,1 37,2  26,5 10,2 30,7 35,1 58,3 32,5
  Traktor 1000 NOK  17,6 18,4  19,5 18,7 19,5 17,7 23,6 19,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  124,2 114,0  147,1 110,3 103,4 126,2 147,6 120,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,4 1,6  3,1 3,1 2,6 1,1 1,5 1,9
Kalkulert rente 6,0 % 1000 NOK  207,4 205,3  231,7 163,7 190,0 210,2 302,6 210,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  515,4 522,9  527,4 496,9 439,7 521,9 789,5 539,4
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  18,0 22,6  17,4 7,1 52,7 19,4 25,2 25,6
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  60,5 38,6  14,1 11,6 31,6 48,7 16,6 31,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  10,6 6,3  0,6 1,6 7,6 7,8 -0,3 5,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  20,5 39,3  4,5 -25,0 3,6 16,0 115,9 20,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  277,0 303,1  245,4 330,4 306,0 262,1 177,7 273,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  32,4 33,8  20,7 2,4 8,7 36,3 62,7 26,8
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK      3,7 20,7   5,7
+Renteinntekter 1000 NOK  43,1 38,7  27,3 40,2 25,9 36,4 29,6 33,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  208,9 193,8  208,9 189,1 160,8 196,1 260,8 196,5
=Nettoinntekt 1000 NOK  768,7 811,5  648,6 679,9 735,7 752,4 956,2 765,4
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  297,9 255,0  -47,5 187,4 112,6 181,1 259,8 178,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  781,1 906,2  508,8 1337,7 432,5 750,8 986,7 836,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -57,9 -34,4  22,4 97,3 -127,8 -96,3 137,8 -26,0
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  3637,4 3611,1  4034,6 2783,7 3191,4 3710,5 5462,0 3669,0
  Skogbruk 1000 NOK  127,4 193,2  106,0 111,5 541,2 145,5 225,5 244,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  386,2 566,3  89,9 377,5 181,3 326,0 1285,7 454,1
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  824,5 787,4  830,1 673,3 827,1 868,3 823,4 810,4
  Krav og kontanter 1000 NOK  807,2 839,5  444,4 988,3 426,1 761,6 601,2 704,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5782,7 5997,6  5505,2 4934,3 5167,1 5812,0 8397,8 5882,8
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  750,5 746,3  566,4 403,3 462,7 747,7 1011,7 649,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2837,4 2706,2  2734,8 1979,2 2181,0 2823,4 3736,4 2637,7
  Egenkapital 1000 NOK  2194,9 2545,1  2204,0 2551,8 2523,5 2240,9 3649,6 2595,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015