Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17e, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  200-300  >500  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 7  19 10 7 7 10 8  33
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  3342,6 3413,8  3380,7 2676,5 2882,9 3326,8 3292,9 3396,2  3166,6
  Planteprodukter 1000 NOK  373,3 1041,8  635,6 193,3 132,8 359,2 355,5 942,7  441,2
  Husdyrprodukter 1000 NOK  2733,6 1827,3  2392,3 2174,5 2547,0 2727,9 2594,8 1917,0  2395,2
  Tilskudd 1000 NOK  217,5 364,1  274,1 278,5 192,4 223,9 310,8 368,7  274,3
  Andre inntekter 1000 NOK  18,2 180,5  78,7 30,2 10,7 15,8 31,7 167,8  55,9
Variable kostnader i alt 1000 NOK  1473,4 1508,5  1566,5 1427,2 1618,6 1478,0 1621,7 1508,4  1526,4
  Såvarer 1000 NOK  32,8 66,2  46,3 26,4 15,2 29,8 36,9 65,8  36,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  63,6 166,4  96,8 55,2 19,6 59,6 66,3 161,2  76,0
  Plantevernmidler 1000 NOK  19,3 64,9  38,3 14,8 5,6 18,3 26,4 59,5  27,5
  Konserveringsmidler 1000 NOK      1,0 4,8  1,0   1,3
  Fôrmidler 1000 NOK  1135,0 762,5  979,2 1055,6 1118,5 1159,0 1159,3 775,0  1033,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  85,4 32,3  64,7 88,3 81,2 84,9 100,1 48,1  77,7
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  91,7 379,6  297,5 137,2 340,8 78,6 174,3 360,1  229,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  45,6 36,5  43,7 48,6 32,9 47,7 57,4 38,5  44,3
Faste kostnader, registrerte:              
  Leid arbeid 1000 NOK  143,4 90,0  114,1 85,7 95,8 133,6 121,2 98,1  110,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  38,6 46,1  45,2 42,5 36,4 34,8 66,5 46,3  46,9
  Traktor 1000 NOK  24,8 31,8  24,9 20,7 8,1 22,9 22,1 32,2  21,3
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  51,6 55,9  57,0 35,3 41,2 56,3 56,8 55,9  51,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  16,4 7,5  11,0 7,2 3,3 15,0 11,3 7,0  9,0
  Drivstoff 1000 NOK  30,8 80,5  49,4 31,1 19,3 30,8 37,3 74,8  40,4
  Maskinleie 1000 NOK  97,4 143,2  112,4 39,6 13,8 91,3 83,6 127,6  78,6
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  19,9 165,0  74,6 38,6 6,0 21,4 33,6 162,1  55,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  434,2 437,7  359,2 178,9 145,9 396,7 203,9 409,6  278,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  2330,6 2566,2  2414,2 1906,9 1988,4 2280,8 2258,1 2522,1  2218,2
Resultat før avskrivning 1000 NOK  1012,0 847,6  966,5 769,7 894,6 1046,0 1034,8 874,1  948,4
Avskrivninger:              
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  41,0 78,4  56,7 47,6 21,4 37,8 55,8 83,6  49,9
  Traktor 1000 NOK  19,5 20,4  21,3 31,4 24,3 21,7 28,6 24,4  24,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  201,9 160,6  190,0 151,0 153,1 195,8 227,3 154,9  180,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,2 1,8  1,3 2,2 1,6 0,1 2,2 1,6  1,4
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  96,0 101,1  98,7 75,4 65,7 91,9 110,0 99,9  91,3
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  749,4 586,4  697,3 537,5 694,2 790,6 720,9 609,5  691,4
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -4,8 -4,9  -2,6 50,1 6,0 34,5 44,4 22,9  27,8
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  22,0 168,9  88,8 47,7 15,3 19,2 67,0 170,9  69,1
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK   84,3  31,2 4,5 1,7  20,9 73,8  24,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK  34,0 132,3  65,9 23,0 9,9 38,1 21,6 117,4  46,0
+Lønnsinntekter 1000 NOK  277,8 376,9  399,0 346,0 356,6 323,5 397,6 355,3  363,9
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  18,0 0,1  5,7 1,1 25,7 15,4  0,1  8,7
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   1,4  0,5 3,9   3,9 1,2  1,5
+Renteinntekter 1000 NOK  22,4 30,6  30,4 14,6 33,4 22,3 10,3 27,5  23,4
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  153,6 251,5  186,4 128,1 101,1 140,7 171,5 230,2  159,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  965,1 1124,6  1129,7 900,1 1041,6 1102,9 1115,1 1148,2  1097,2
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  157,6 360,6  364,4 53,6 467,7 262,9 311,3 345,2  328,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1511,1 790,9  1487,5 1045,4 2239,8 1661,4 721,8 776,2  1338,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -308,3 122,8  -24,0 -114,5 -18,7 -242,8 -100,9 114,2  -59,7
Balanse pr 31/12:              
  Jordbruk 1000 NOK  4786,6 5062,3  4949,2 3672,0 3322,9 4566,8 5460,3 5002,3  4558,1
  Skogbruk 1000 NOK  134,2 131,6  196,9 100,0 73,9 124,3 551,2 129,7  240,5
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  495,3 2956,7  1402,5 432,4 206,1 547,3 419,6 2656,0  973,1
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1278,7 1359,4  1180,2 927,4 551,3 1226,8 1117,1 1274,1  1050,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  1529,3 622,9  1475,0 761,7 2113,0 1518,9 740,5 593,5  1199,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  8224,2 10132,8  9203,9 5893,4 6267,2 7984,0 8288,6 9655,6  8021,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  1142,5 1150,4  1153,8 655,7 526,7 1029,5 1042,1 1082,1  911,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  3523,9 5277,2  3871,0 3013,2 1850,1 3226,2 3789,1 4960,1  3428,1
  Egenkapital 1000 NOK  3557,7 3705,1  4179,1 2224,5 3890,4 3728,3 3457,4 3613,3  3681,9