Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17e, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    15 9  5 5 13 6 29
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  3387,6 3442,5  3677,2 3188,7 3484,7 3723,1 3516,2
  Planteprodukter 1000 NOK  447,8 466,5  166,9 414,3 425,2 808,4 458,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  2572,0 2638,3  3332,9 2526,3 2716,1 2287,0 2700,9
  Tilskudd 1000 NOK  338,9 273,5  163,7 211,8 317,7 526,7 316,2
  Andre inntekter 1000 NOK  28,9 64,3  13,7 36,2 25,7 101,0 41,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  1889,2 2069,0  2235,1 1658,5 2152,0 1732,0 1994,4
  Såvarer 1000 NOK  83,9 40,0  18,8 64,8 59,5 128,6 67,7
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  57,5 68,1  15,3 33,5 64,9 94,2 57,0
  Plantevernmidler 1000 NOK  30,9 29,6  7,9 8,8 35,6 54,0 30,0
  Konserveringsmidler 1000 NOK     4,6    0,8
  Fôrmidler 1000 NOK  1148,5 1299,5  1524,3 1180,6 1303,8 998,0 1257,3
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  78,5 114,8  120,4 127,5 87,5 69,3 96,3
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  424,4 454,7  479,0 181,9 542,2 309,8 421,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  65,5 62,2  64,8 61,4 58,6 78,0 64,2
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  139,7 105,8  171,6 143,9 154,7 99,8 144,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  55,8 54,5  33,4 35,2 63,2 80,6 56,8
  Traktor 1000 NOK  27,3 24,6  14,9 23,9 22,1 38,7 24,6
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  61,7 57,5  79,2 49,7 70,7 51,7 64,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  14,0 4,4  2,3 15,8 12,7 1,6 9,1
  Drivstoff 1000 NOK  53,1 43,3  30,8 34,7 57,5 67,8 51,1
  Maskinleie 1000 NOK  141,7 74,1  15,8 141,5 98,4 164,8 105,3
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  70,3 40,7  2,4 14,2 38,1 151,9 51,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  411,4 221,5  219,7 393,2 219,1 573,3 322,5
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  2864,2 2695,5  2805,1 2510,7 2888,5 2962,1 2824,2
Resultat før avskrivning 1000 NOK  523,5 747,1  872,1 678,0 596,3 760,9 692,0
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  64,0 67,1  37,8 43,3 70,5 110,3 68,4
  Traktor 1000 NOK  23,9 46,9  27,4 15,9 42,2 40,8 34,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  215,8 173,1  263,0 195,2 226,7 159,5 213,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,3 2,9  2,1 0,6 2,6 5,1 2,7
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  101,9 88,6  103,7 89,2 112,4 104,4 105,3
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  217,4 457,0  541,8 423,1 254,2 445,3 372,5
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  45,1 3,1  13,4 -1,4 16,7 57,0 21,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  98,1 77,2  29,5 7,0 71,1 278,0 95,7
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  83,5 2,7  3,2 36,4 78,8 103,4 63,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK  42,0 18,1  18,7 -31,1 12,3 128,0 29,9
+Lønnsinntekter 1000 NOK  505,5 386,6  383,2 473,3 514,3 276,3 435,4
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  10,4 57,2  38,3 28,9 25,8  23,1
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  3,1    9,4 1,5  2,3
+Renteinntekter 1000 NOK  14,2 7,2  22,0 12,9 8,9 6,0 11,3
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  155,8 142,4  93,8 128,9 157,1 168,3 143,6
=Nettoinntekt 1000 NOK  863,6 866,8  956,3 829,7 826,5 1125,8 911,4
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -93,9 -273,9  200,3 -67,2 -291,3 -145,5 -137,7
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  2209,8 969,9  3636,9 2576,5 1106,5 1432,8 1863,8
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -350,3 -151,4  -182,7 -162,0 -281,8 -423,8 -273,4
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  4913,4 4433,3  5054,9 4351,0 5490,3 5136,9 5145,7
  Skogbruk 1000 NOK  127,9 142,5  52,9 102,0 370,9 88,6 211,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  1704,4 398,8  644,4 1927,2 586,3 2024,2 1125,0
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1518,4 973,3  502,7 981,0 1266,9 2351,4 1310,2
  Krav og kontanter 1000 NOK  1935,6 661,8  2940,4 1562,1 796,6 1523,0 1448,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  10199,7 6609,7  9195,3 8923,2 8511,1 11124,0 9240,7
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  1305,1 824,4  474,1 1118,4 963,9 1510,4 1019,2
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  3670,9 3567,5  2466,0 3364,6 3737,3 4272,3 3564,5
  Egenkapital 1000 NOK  5223,7 2217,8  6255,3 4440,3 3809,9 5341,2 4657,0