Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17e, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  >500  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 16  10 6 6 11 9 32
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  4627,5 4152,5  3761,1 3809,7 4269,7 3760,3 4553,1 4088,0
  Planteprodukter 1000 NOK  1072,6 742,1  337,5 203,3 484,8 638,2 854,6 588,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK  3013,8 3017,9  3042,7 3415,2 3444,4 2802,1 3121,2 3127,2
  Tilskudd 1000 NOK  455,5 336,5  323,4 179,3 305,0 292,5 471,8 324,1
  Andre inntekter 1000 NOK  85,6 55,9  57,5 11,9 35,5 27,5 105,6 48,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  2341,6 2135,2  2277,3 2184,1 1877,0 2210,8 2413,3 2200,1
  Såvarer 1000 NOK  134,5 79,3  38,0 18,5 46,1 53,5 113,1 62,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  166,9 98,4  69,8 18,7 55,7 64,8 150,9 78,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  83,7 47,5  26,6 10,2 31,5 29,8 62,8 35,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  0,6 0,2   2,8  0,6 0,4 0,9
  Fôrmidler 1000 NOK  1245,1 1299,7  1415,4 1492,9 1460,1 1303,8 1322,7 1373,9
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  59,6 86,9  83,2 128,4 138,4 77,4 73,9 97,4
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  554,5 444,1  585,4 456,1 75,1 607,8 605,8 478,9
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  96,6 79,1  58,9 56,5 70,1 73,1 83,8 72,4
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  238,8 174,2  113,4 204,1 195,1 107,0 204,2 169,1
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  78,3 74,1  64,1 36,0 88,4 62,4 91,1 70,4
  Traktor 1000 NOK  30,9 30,3  22,1 17,9 37,4 14,8 27,7 23,2
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  57,5 73,7  48,3 57,0 89,6 72,9 52,8 67,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  12,7 14,0  8,3 6,6 15,5 13,0 9,7 11,3
  Drivstoff 1000 NOK  84,0 50,2  37,3 27,4 36,6 36,0 71,4 44,5
  Maskinleie 1000 NOK  286,2 186,3  117,5 18,6 142,7 101,1 264,5 139,4
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  163,3 91,7  42,3 2,0 37,8 39,8 142,9 61,3
  Andre faste kostnader 1000 NOK  554,9 387,3  229,1 181,3 356,0 235,2 463,4 311,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  3848,1 3217,1  2959,6 2735,1 2876,1 2892,9 3741,0 3098,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  779,4 935,4  801,5 1074,5 1393,6 867,4 812,1 989,3
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  101,4 68,8  75,3 44,5 70,0 69,1 105,3 74,8
  Traktor 1000 NOK  38,2 39,2  46,9 24,8 55,6 45,0 40,1 41,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  148,4 184,5  139,0 207,4 260,0 171,9 151,9 189,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  11,5 6,1  1,1 1,8 3,8 1,7 8,2 4,0
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  126,5 105,2  82,8 86,7 112,7 99,0 118,5 104,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  479,9 636,8  539,2 796,1 1004,1 579,7 506,6 679,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -2,6 -1,9  -6,2 -2,8 -0,4 37,1 -6,4 10,4
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  351,3 149,2  79,8 19,3 39,7 11,2 308,8 101,7
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  114,2 101,8  3,8 3,2 23,5 129,4 76,1 70,9
+Aksjeutbytte 1000 NOK  46,6 103,0  55,4 22,7 208,1 17,6 79,6 71,7
+Lønnsinntekter 1000 NOK  345,2 499,3  521,3 328,9 447,1 552,2 460,1 464,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  130,4 86,0  55,3 77,3 63,1 40,5 96,9 67,5
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  8,9 3,3      5,9 1,7
+Renteinntekter 1000 NOK  7,3 13,4  4,9 25,3 11,2 3,9 5,7 9,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  184,9 173,9  164,9 83,0 146,4 183,0 208,1 164,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  1296,3 1417,0  1088,6 1187,0 1650,0 1188,7 1325,3 1313,3
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  351,6 -195,3  137,9 567,9 698,8 -613,4 140,6 66,2
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  2359,2 3027,3  1287,5 4036,4 3482,5 1352,7 1865,6 2399,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  477,7 207,3  169,2 112,1 74,2 -38,6 482,0 157,3
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  6367,3 5332,9  4088,1 4306,8 5842,3 4915,1 5923,2 5258,4
  Skogbruk 1000 NOK  230,3 166,2  130,7 54,7 170,4 393,7 185,6 229,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  2746,5 2380,2  661,8 1080,6 2446,8 898,1 2110,3 1563,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  2862,5 1729,5  1344,0 1177,9 934,9 1260,3 2609,9 1563,4
  Krav og kontanter 1000 NOK  1712,6 1803,1  786,5 2820,7 1219,7 787,0 1377,2 1415,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  13919,1 11411,9  7011,0 9440,8 10614,2 8254,2 12206,1 10030,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  1382,2 1068,6  871,1 482,1 707,7 1024,0 1336,3 950,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  5645,2 5045,8  4272,1 1950,1 4121,3 5109,7 6011,4 4585,6
  Egenkapital 1000 NOK  6891,7 5297,4  1867,9 7008,6 5785,2 2120,4 4858,4 4494,2