Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17e, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  >500  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    5 16  10 6 7 11 8 32
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  4968,4 4465,8  4212,3 4335,1 4167,6 4542,9 4853,9 4499,6
  Planteprodukter 1000 NOK  1003,2 685,1  378,6 223,5 359,6 693,7 844,4 570,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  3419,3 3395,2  3400,6 3871,3 3390,0 3475,4 3467,3 3528,9
  Tilskudd 1000 NOK  501,5 332,2  308,6 166,1 272,3 317,5 477,5 319,2
  Andre inntekter 1000 NOK  44,4 53,3  124,6 74,2 145,7 56,3 64,7 81,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK  2647,3 2293,5  2486,7 2557,3 2028,7 2432,5 2585,3 2405,8
  Såvarer 1000 NOK  134,4 73,1  39,1 22,4 29,1 69,3 109,1 61,7
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  166,7 97,1  56,7 19,4 30,6 79,7 135,5 71,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  72,3 47,5  24,6 13,0 25,6 42,1 54,9 36,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK     0,8 2,2   1,0 0,7
  Fôrmidler 1000 NOK  1254,2 1353,8  1363,3 1584,3 1336,4 1409,1 1297,6 1398,2
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  74,0 92,6  70,7 155,2 85,7 96,0 81,4 101,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  833,3 533,8  863,7 700,2 467,2 638,0 806,1 654,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  112,4 95,6  67,8 60,6 54,1 98,4 99,7 82,0
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  290,8 187,4  112,2 182,3 106,1 133,8 221,8 158,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  86,1 81,5  48,3 44,4 54,7 90,8 83,1 72,2
  Traktor 1000 NOK  72,0 40,0  36,6 19,0 22,9 33,6 61,9 35,6
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  117,4 99,6  66,5 50,8 75,4 84,5 113,2 83,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,5 15,0  6,5 3,3 8,5 17,2 7,6 10,3
  Drivstoff 1000 NOK  91,4 60,9  54,5 33,2 45,6 62,3 86,1 59,2
  Maskinleie 1000 NOK  190,8 152,0  113,7 18,4 91,5 145,1 201,4 123,7
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  172,2 91,6  39,5 2,0 29,5 51,4 146,3 61,1
  Andre faste kostnader 1000 NOK  552,5 465,7  228,5 202,1 396,8 342,1 432,7 350,5
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  4226,0 3487,0  3192,8 3112,8 2859,6 3393,3 3939,2 3360,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  742,4 978,8  1019,5 1222,2 1308,0 1149,5 914,7 1139,1
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  112,9 71,6  80,0 39,4 59,5 81,5 118,4 78,0
  Traktor 1000 NOK  43,1 37,8  49,1 28,4 68,7 41,2 42,5 45,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  151,9 182,4  140,8 198,4 174,9 213,9 155,3 187,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  11,6 6,3  1,6 1,0 1,7 4,5 8,4 4,2
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  134,3 105,4  81,3 97,3 91,9 111,0 121,5 106,9
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  422,9 680,7  747,9 955,1 1003,2 808,4 590,1 823,9
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,5 22,9  1,2 22,9 34,4 69,2 1,6 36,0
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  416,5 165,1  70,5 30,4 46,7 25,2 331,2 107,4
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  201,4 131,4  4,5 3,6 18,0 164,2 125,9 92,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK  41,9 11,6  102,5 21,2 -18,4 17,1 142,8 41,5
+Lønnsinntekter 1000 NOK  408,8 508,8  526,1 361,0 490,7 513,7 505,6 478,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  52,2 57,6  57,4 53,6  77,4 64,2 52,7
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK          
+Renteinntekter 1000 NOK  1,2 8,2  7,4 15,8 9,4 5,7 2,0 7,5
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  149,4 148,9  143,3 86,4 80,0 195,5 185,4 147,3
=Nettoinntekt 1000 NOK  1396,0 1437,3  1374,2 1377,0 1504,0 1485,4 1578,0 1492,3
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  640,7 502,1  334,6 948,9 959,6 249,1 549,5 610,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  3389,6 3523,2  1087,0 4026,5 3941,2 1148,0 2279,6 2581,6
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -306,1 -226,3  -471,7 -122,5 -233,7 -250,2 -605,9 -311,6
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  6593,7 5206,5  4042,5 4984,8 4604,6 5556,3 5989,2 5349,2
  Skogbruk 1000 NOK  258,7 171,2  128,2 98,0 176,4 430,3 197,3 254,2
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  4059,5 2875,0  825,7 1634,2 2166,9 1195,5 2870,9 1909,1
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  3245,6 1798,6  1584,9 1317,7 1413,8 1184,3 2966,5 1705,1
  Krav og kontanter 1000 NOK  2012,4 2033,6  882,1 2268,2 1818,9 760,6 1755,1 1523,4
  Eiendeler i alt 1000 NOK  16169,8 12085,0  7463,5 10303,0 10180,7 9126,9 13778,9 10740,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  1652,6 1226,8  1369,2 584,3 660,7 1445,0 1942,3 1236,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  5780,7 4382,7  3891,8 2558,5 2644,1 4859,2 5930,2 4211,0
  Egenkapital 1000 NOK  8736,5 6475,5  2202,4 7160,2 6875,9 2822,7 5906,4 5293,5