Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17f, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med kombinert korn, mjølk og storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet  Alle
  

 

 

 

   Flatbygder   
  

 

   
Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    13 10  26 17 12 33
Brukers alder år  50 43  48 50 45 49
Jordbruksareal daa  402 697  495 401 687 483
  Leid daa  96 223  138 110 233 148
Eiendeler i jordbruket NOK  2025649 2949583  2283957 1997670 2794598 2175714
  Varelager NOK  192394 400544  261778 181907 362637 237264
  Buskap NOK  299620 370845  314244 293622 371877 307168
  Maskiner og redskap NOK  126152 296979  186220 132125 276899 177481
  Skurtresker NOK  17659 70389  35945 14869 64034 30978
  Traktor NOK  182650 236044  188818 179979 211718 175973
  Driftsbygninger NOK  814021 905326  813887 815620 865245 792939
  Jord, veg, osv. NOK  393153 669456  483066 379548 642189 453911
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4075 4683  4173 3916 4666 4069
  Familien timer  2974 3066  2959 2901 3060 2923
Arealbruk:          
  Bygg daa  114,7 211,4  144,7 118,6 209,0 144,2
  Havre daa  44,8 106,8  67,2 48,4 104,9 67,1
  Hvete daa  49,9 112,6  68,3 40,7 99,2 57,0
  Grovfôr og beite daa  184,3 207,5  184,9 186,9 224,3 191,3
  Annet daa  8,1 58,9  29,5 6,2 49,2 23,9
Avlinger pr daa:          
  Bygg kg  478 395  432 432 387 411
  Havre kg  422 440  432 412 426 421
  Hvete kg  468 397  423 468 397 423
  Grovfôr og beite FEm  503 522  510 499 513 505
  I alt FEm  470 427  445 453 424 438
Storfehold:          
  Årskyr stk  21,4 24,7  22,0 20,5 25,0 21,4
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  37,8 44,5  38,6 36,3 44,7 37,5
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  5,5 11,3  7,2 6,0 10,3 6,9
  Melk/årsku kg  6576 6792  6679 6529 6622 6607
  Omsatt melk l  122514 150686  130013 116717 148493 125055
  Kraftfôr/årsku NOK  7060 8413  7689 7427 7691 7552
  Grovfôr/årsku daa  8,6 8,4  8,4 9,1 9,0 8,9
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,63 3,72  3,68 3,61 3,71 3,66
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  25,75 24,36  25,15 25,47 24,27 25,02
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  30,51 30,61  30,56 30,36 30,53 30,44
Produksjonsinntekt melk NOK  444320 560125  478639 420980 550822 458258
  Driftstilskudd NOK  55000 55000  55000 55000 55417 53485
  Distriktstilskudd NOK  14023 17176  14839 13324 16869 14499
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  68148 80713  70028 60037 70132 61529
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  73246 154399  97553 79314 147745 95895
  Tilskudd kjøtt NOK  15237 29209  19906 15054 25942 18418
Produksjonsinntekt livdyr NOK  24001 7975  17438 22359 6645 16423
Annet husdyrhold NOK  1694   847 3066  1579
Kornproduksjon, priser: NOK        
  Bygg NOK/kg  1,84 1,77  1,81 1,83 1,76 1,79
  Havre NOK/kg  1,61 1,60  1,60 1,62 1,58 1,59
  Hvete NOK/kg  2,14 2,12  2,13 2,12 2,11 2,11
Variable kostnader NOK/daa  792 684  743 774 656 721
Produksjonsinntekt bygg NOK  105648 146312  114375 97072 134599 104954
Produksjonsinntekt havre NOK  24907 69905  42466 28185 62822 40462
Produksjonsinntekt hvete NOK  57821 93689  64945 46189 82594 53828
Produksjonsinntekt oljefrø NOK  6171 49924  23512 4719 41603 18542
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  499 406  445 471 400 430
Dekningsbidrag/daa NOK  2135 1627  1878 2047 1590 1830
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 182656 205352  194626 187458 193062 190482
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 167493 186622  178379 175574 167545 173424
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  118978 118416  122379 116459 103522 114579

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015