Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17f, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med kombinert korn, melk og storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet  Alle
  

 

 

 

   Flatbygder  A. bygd.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  >500  Alle  Alle  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 16  8 7 17 27
Brukers alder år  49 50  53 54 51 51
Jordbruksareal daa  656 595  585 429 702 579
  Leid daa  274 235  250 140 314 242
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2668,9 2740,7  2318,3 2374,0 2775,6 2492,9
  Varelager 1000 NOK  319,7 277,2  206,3 138,2 304,3 238,7
  Buskap 1000 NOK  264,8 292,7  315,1 317,9 312,5 296,3
  Maskiner og redskap 1000 NOK  200,4 206,5  200,0 211,5 209,0 190,3
  Skurtresker 1000 NOK  104,8 92,9  39,7 56,6 84,4 67,8
  Traktor 1000 NOK  144,4 146,1  110,1 115,1 142,2 130,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  996,1 1093,8  1070,2 1120,2 1115,9 1057,5
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  638,8 631,5  377,0 414,6 607,2 512,1
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3701 3715  4066 3552 3996 3773
  Familien timer  2801 2742  2978 2653 2881 2806
Arealbruk:          
  Bygg daa  172,9 149,2  95,3 121,6 169,6 144,3
  Havre daa  37,4 38,2  105,1 34,4 63,0 53,8
  Hvete daa  195,3 165,2  90,8 63,3 173,3 125,5
  Grovfôr og beite daa  213,2 210,3  287,6 200,9 266,6 233,1
  Annet daa  37,7 32,0  6,3 8,6 29,5 22,0
Avlinger pr daa:          
  Bygg kg  416 425  326 384 400 395
  Havre kg  445 469  346 424 388 398
  Hvete kg  446 459  373 496 434 442
  Grovfôr og beite FEm  472 496  372 565 421 455
  I alt FEm  432 452  350 484 405 420
Storfehold:          
  Årskyr stk  22,2 23,2  21,3 20,9 24,3 22,2
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  35,6 38,3  35,6 37,1 39,7 36,7
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  5,4 5,4  6,6 6,4 6,6 5,8
  Melk/årsku kg  7396 7446  6210 7257 6863 6990
  Omsatt melk l  146766 154500  120945 135413 150213 139477
  Melkekvote l  146710 152515  121658 127553 150303 138056
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  8,9 8,8  6,3 8,5 7,7 7,8
  Grovfôr/årsku daa  9,6 9,1  13,5 9,6 11,0 10,5
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,53 3,50  3,56 3,45 3,53 3,51
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  28,89 28,82  28,16 28,90 28,73 28,75
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  34,29 34,60  35,22 35,55 34,60 34,78
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  518,3 540,8  430,1 467,1 531,0 489,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  53,9 54,6  51,3 54,9 54,2 53,4
  Distriktstilskudd 1000 NOK  10,5 11,3  9,4 10,3 11,1 10,8
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  80,4 86,3  77,8 67,0 91,1 83,0
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  122,4 128,7  121,8 144,5 139,5 124,1
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK     3,6 0,6 1,4 1,3
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  50,4 43,1  24,7 21,2 41,6 33,8
Annet husdyrhold 1000 NOK  6,4 4,8  1,9 2,1 4,5 3,4
Kornproduksjon, priser:          
  Bygg NOK/kg  1,76 1,75  1,73 1,69 1,72 1,71
  Havre NOK/kg  1,56 1,57  1,50 1,53 1,53 1,53
  Hvete NOK/kg  2,06 2,06  1,85 2,00 2,02 2,02
Variable kostnader NOK/daa  707 765  594 838 647 693
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  128,6 112,2  49,1 79,3 113,1 95,3
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  27,2 29,2  44,6 21,9 34,0 30,5
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  180,6 155,5  70,3 61,3 156,4 114,0
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK  17,2 12,9    12,1 7,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,4 0,5  0,4 0,5 0,4 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,8 1,9  1,5 2,0 1,7 1,8
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 254,2 239,1  164,0 183,3 233,8 213,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 243,9 221,2  133,1 155,8 217,5 193,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  212,9 188,9  109,7 123,9 188,8 165,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015