Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17f, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med kombinert korn, melk og storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet  Alle
  

 

 

 

   Flatbygder  A. bygd.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  >500  Alle  Alle  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    10 13  6 7 14 22
Brukers alder år  52 51  55 53 52 51
Jordbruksareal daa  665 605  530 406 697 583
  Leid daa  300 239  185 88 301 228
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  3091,6 3151,1  1829,1 2401,3 2997,3 2712,1
  Varelager 1000 NOK  377,2 329,1  149,5 130,8 335,6 256,5
  Buskap 1000 NOK  338,8 352,0  280,1 319,6 372,7 343,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  246,6 235,7  147,5 150,3 242,2 203,8
  Skurtresker 1000 NOK  182,5 149,9  43,1 38,1 143,0 103,1
  Traktor 1000 NOK  171,1 207,1  148,3 222,9 162,9 187,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  1120,3 1163,7  718,2 1025,1 1091,8 1038,9
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  655,0 713,5  342,4 514,5 649,1 578,9
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4060 3921  3840 3405 4308 3938
  Familien timer  2945 2758  2709 2398 2920 2725
Arealbruk:          
  Bygg daa  65,6 77,5  102,3 82,0 134,7 111,8
  Havre daa  71,6 56,5  98,2 49,4 60,9 60,1
  Hvete daa  256,4 208,8  58,0 54,0 196,7 142,4
  Grovfôr og beite daa  219,0 221,8  255,0 216,6 262,1 241,0
  Annet daa  52,2 40,2  16,0 3,7 42,3 28,1
Avlinger pr daa:          
  Bygg kg  440 429  357 334 357 352
  Havre kg  456 459  437 472 441 449
  Hvete kg  463 468  336 402 459 452
  Grovfôr og beite FEm  502 495  341 461 448 449
  I alt FEm  454 457  362 428 422 421
Storfehold:          
  Årskyr stk  23,7 24,1  20,1 20,6 25,6 23,2
  Melk/årsku kg  7741 7826  6816 7525 7348 7375
  Omsatt melk l  166338 171104  125349 141511 171516 156146
  Melkekvote l  162071 164086  126728 132690 169227 152481
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  9,5 9,9  6,7 9,9 8,6 8,9
  Grovfôr/årsku daa  9,3 9,2  12,7 10,5 10,2 10,4
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,80 3,81  3,93 3,87 3,81 3,83
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  31,07 31,31  30,10 32,24 30,55 30,97
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  37,55 37,69  36,50 37,30 37,15 37,20
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  632,1 652,6  493,2 548,2 653,0 597,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  57,7 57,6  54,6 55,9 56,6 56,3
  Distriktstilskudd 1000 NOK  13,3 13,7  10,0 11,3 13,7 12,5
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  103,5 104,4  49,0 76,3 97,9 87,2
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  145,1 157,3  108,4 152,8 161,6 151,7
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK     3,7 0,4 1,3 1,0
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  19,1 23,4  36,0 28,8 23,9 24,9
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,9 0,7  8,7 7,4 0,7 2,8
Kornproduksjon, priser:          
  Bygg NOK/kg  1,85 1,84  1,76 1,72 1,77 1,76
  Havre NOK/kg  1,66 1,66  1,59 1,61 1,66 1,63
  Hvete NOK/kg  2,02 2,02  1,89 1,97 2,00 1,99
Variable kostnader NOK/daa  735 819  581 914 688 734
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  60,6 66,7  50,2 48,6 80,1 66,4
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  54,9 43,5  55,0 30,8 42,7 40,7
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  246,0 202,8  37,2 44,5 185,1 132,0
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK  18,7 14,4    13,4 8,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,5  0,4 0,5 0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,0 2,1  1,9 2,4 1,9 2,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 273,7 267,2  242,1 257,4 259,5 252,7
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 266,9 257,9  221,6 247,4 245,5 238,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  204,8 199,1  180,6 194,4 190,2 185,8
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 298,9 292,5  264,4 285,5 283,1 277,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015