Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17f, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Agd./Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fl.bygd.  Andre bygder  A. bygd.     A. bygd.   
  

 

 

 

 

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle  Alle  100-200  200-300  Alle  Alle  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    7 12  6 6 27 15 9 9  26 12 10 6 22
Brukers alder år  48 54  59 51 55 48 47 47  49 45 52 42 47
Jordbruksareal daa  331 152  242 398 250 271 144 228  191 326 244 379 299
  Leid daa  192 43  52 99 75 110 47 111  91 94 139 253 187
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2377,0 1326,3  1513,1 2005,5 1736,1 1805,9 1205,1 1462,0  1461,3 2288,2 1108,4 1702,7 1448,3
  Varelager 1000 NOK  197,7 49,5  81,4 101,2 74,3 48,8 36,1 64,6  48,1 100,1 89,9 80,3 87,9
  Buskap 1000 NOK  107,9 58,2  80,1 136,8 91,1 126,2 77,4 96,3  90,7 129,4 113,1 128,4 129,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  249,7 182,7  258,1 292,2 249,1 209,8 123,9 220,1  150,2 382,4 240,1 490,6 304,5
  Traktor 1000 NOK  85,3 150,8  163,5 146,1 159,6 201,2 115,8 175,5  143,0 350,9 253,1 148,9 197,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  1117,9 706,6  626,9 1063,4 928,9 843,0 609,0 662,5  734,7 1098,7 258,2 621,8 534,5
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  618,5 178,5  303,1 265,7 233,1 376,9 242,9 243,0  294,6 226,8 154,0 232,7 194,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2467 1958  2101 2652 2231 2000 2098 2186  2042 2712 2290 2504 2314
  Familien timer  1863 1476  1750 1761 1656 1467 1461 1706  1549 2198 1710 2141 1854
Arealbruk:                  
  Korn daa  79,4   9,7  2,2         
  Poteter daa              0,2  0,1
  Grovfôr og beite daa  230,6 152,2  229,3 398,2 247,2 270,7 143,9 227,1  190,4 326,2 240,5 379,0 296,9
  Annet daa  20,9 0,3  3,0  0,8   0,4  0,2  2,8  1,5
Avlinger pr daa:                  
  Korn FEm  514   166  166         
  Poteter kg             1600 1750  1750
  Grovfôr og beite FEm  290 288  254 188 240 229 303 231  251 235 231 178 196
  I alt FEm  326 287  247 188 238 229 303 230  251 235 228 178 195
Sauehold:                  
  Vinterfôra sauer stk  172 90  124 202 140 163 118 155  134 193 174 208 171
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  74,0 31,4  39,9 77,6 47,5 56,3 33,9 47,7  42,6 59,9 57,5 62,5 58,6
  Gagnslam/vfs stk  1,5 1,6  1,6 1,5 1,5 1,4 1,2 1,3  1,3 1,6 1,3 1,4 1,4
  Kjøtt/vfs kg  29 33  34 32 32 28 24 25  25 34 27 30 29
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  4576 2829  4099 5714 4292 4140 2732 3781  3210 5865 4497 6528 5056
  Omsatt ull kg  840,0 464,6  655,2 865,2 705,0 621,1 411,9 671,6  484,1 959,2 535,4 862,0 660,3
  Grovfôr/vfs daa  1,3 1,7  1,9 2,0 1,8 1,7 1,2 1,5  1,4 1,7 1,4 1,8 1,7
Variable kostnader/vfs NOK  1410 1273  1403 1421 1450 1635 1021 876  1021 1031 980 1315 1206
  Fôrkjøp NOK  563 589  633 670 731 814 512 394  472 477 472 468 511
Priser:                  
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  54,99 47,14  49,57 53,29 51,03 55,05 47,59 49,20  48,53 52,96 49,37 49,46 49,32
  Ull NOK/kg  38,38 32,08  39,60 32,58 35,00 33,68 30,79 29,18  30,60 36,28 35,60 35,74 35,44
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  262,1 143,2  219,5 320,6 230,8 240,0 133,9 219,3  170,3 372,0 249,6 340,4 278,1
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  19,3 28,1  43,9 60,3 43,9 34,6 22,4 32,5  27,2 60,1 76,6 110,7 85,9
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  31,9 4,1  11,1 30,0 11,0 11,1 6,4 7,0  6,9 20,3 1,0 6,6 3,4
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  32,2 15,6  25,2 37,7 26,9 20,9 12,7 18,7  14,5 35,6 21,4 30,8 24,9
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,6 0,4  0,5 0,2 0,3 12,1 6,2 2,6  4,4 -0,5 -0,2 1,4 11,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,6  0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6  0,5 0,7 0,9 0,7 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,4 2,5  2,4 1,8 2,2 1,7 2,6 2,5  2,3 2,5 2,8 2,3 2,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 225,6 117,0  231,5 209,8 170,3 110,4 110,6 222,8  166,9 256,4 234,3 267,0 255,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 209,5 87,6  216,4 165,9 138,1 71,5 80,5 199,5  139,2 237,8 196,3 252,5 234,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  209,7 74,4  194,8 157,8 123,5 66,8 75,8 185,8  126,2 238,6 189,0 249,5 230,8
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 267,8 151,7  274,6 243,6 207,0 141,6 140,7 266,5  206,9 298,7 277,4 313,2 301,2