Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17f, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Agd./Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fl.bygd.  Andre bygder  A. bygd.     A. bygd.   
  

 

 

 

 

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  200-300  Alle  Alle  100-200  200-300  Alle  200-300  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    6 10  14 32 18 8 11 30  6 10 9 21
Brukers alder år  51 56  49 52 46 46 41 45  47 45 57 51
Jordbruksareal daa  305 146  255 248 268 141 232 230  279 290 246 327
  Leid daa  158 44  61 90 142 58 116 118  135 125 118 190
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1234,8 1231,0  1556,3 1733,3 2285,1 1711,8 1625,5 2061,9  2191,3 1934,9 990,1 1479,4
  Varelager 1000 NOK  73,6 53,3  71,8 79,5 61,2 50,9 65,6 63,7  79,7 69,4 90,2 95,0
  Buskap 1000 NOK  30,7 17,7  36,3 31,1 31,4 20,2 28,0 38,3  41,2 39,9 35,0 55,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  205,9 162,4  213,4 250,8 368,0 235,4 323,0 250,6  408,0 353,3 287,4 351,8
  Traktor 1000 NOK  64,5 88,5  246,5 205,3 155,0 209,2 209,3 203,2  374,2 301,9 275,0 200,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  470,3 692,6  701,9 898,9 1269,6 909,7 718,0 1114,8  1055,6 917,0 158,3 567,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  389,8 216,5  286,4 267,7 399,8 286,3 281,7 391,1  232,5 253,4 144,2 208,6
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  1776 1901  1999 2106 1916 1945 2419 2393  2432 2549 2110 2392
  Familien timer  1416 1388  1670 1606 1476 1553 1729 1810  1995 1987 1636 1911
Arealbruk:                 
  Korn daa  5,5             
  Poteter daa            0,2 0,1 0,4 0,3
  Grovfôr og beite daa  299,0 145,4  253,6 247,5 268,2 140,8 231,5 229,6  278,7 290,0 245,1 326,2
  Annet daa  0,8 0,6  1,3 0,8 0,2 0,3 0,2 0,3     0,5
Avlinger pr daa:                 
  Korn FEm  59             
  Poteter kg              875 1167
  Grovfôr og beite FEm  161 220  201 188 160 265 228 222  269 244 209 194
  I alt FEm  159 219  200 188 160 264 228 222  268 244 209 193
Sauehold:                 
  Vinterfôra sauer stk  153 85  148 144 150 106 137 145  207 202 186 190
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  41,8 22,9  43,6 41,5 45,3 22,0 44,3 40,1  67,9 56,8 69,9 62,8
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,7  1,5 1,6 1,5 1,3 1,4 1,4  1,4 1,4 1,2 1,3
  Kjøtt/vfs kg  27 36  33 33 28 21 27 26  30 29 25 28
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  4737 3196  5052 4997 4538 2478 3721 3894  6275 6162 4863 5515
  Omsatt ull kg  490,3 452,4  754,9 720,5 554,8 302,1 424,9 466,5  766,0 700,1 873,8 816,8
  Grovfôr/vfs daa  2,0 1,7  1,7 1,7 1,8 1,3 1,7 1,6  1,4 1,4 1,3 1,7
Variable kostnader/vfs NOK  1745 1236  1305 1407 1793 1044 1313 1206  989 1016 1191 1244
  Fôrkjøp NOK  834 491  538 649 963 501 587 548  420 435 561 563
Priser:                 
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  41,63 39,97  41,33 40,87 41,22 39,03 40,53 41,43  39,83 40,27 34,08 36,66
  Ull NOK/kg  40,75 37,77  38,21 37,36 35,83 32,10 31,86 34,77  37,03 38,22 37,79 37,15
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  208,2 128,5  224,8 212,7 190,2 97,6 175,0 169,9  283,2 268,7 200,2 233,8
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  113,2 96,6  154,6 152,1 137,7 70,1 110,5 112,8  194,2 190,6 170,3 201,4
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  22,0 2,3  7,0 7,1 4,4 4,1 8,7 7,4  19,9 12,2 1,3 2,6
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  20,0 17,6  25,1 25,4 19,9 9,1 13,2 16,0  30,4 28,0 32,0 29,9
Annet husdyrhold 1000 NOK  6,9   10,9 5,1 -13,4 4,6 0,6 9,2  2,2 1,3  8,7
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,8 0,6  0,6 0,7 0,5 0,8 0,7 0,6  0,8 0,7 0,7 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,3 2,9  2,8 2,7 2,2 2,7 2,2 2,3  2,8 2,6 2,5 2,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 277,5 146,8  316,7 232,0 173,0 75,0 122,8 132,2  229,5 198,5 225,9 234,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 259,4 116,1  309,5 207,7 134,0 45,3 92,2 98,6  205,7 166,6 188,3 203,8
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  268,5 101,2  303,5 193,2 113,5 27,1 87,4 84,2  209,7 177,5 176,6 193,8
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 327,0 180,0  360,8 266,4 205,2 105,6 148,3 160,3  270,5 234,5 261,5 271,1