Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17f, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 34  48 27 11 126
Brukers alder år  49 50  48 49 44 48
Jordbruksareal daa  68 154  251 376 624 275
  Leid daa  6 69  102 210 311 130
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1837,0 1339,1  1601,2 2223,7 4030,2 1887,1
  Varelager 1000 NOK  20,6 48,9  71,4 96,4 182,1 77,9
  Buskap 1000 NOK  35,3 18,7  34,5 60,7 100,8 41,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  251,5 175,7  288,6 396,5 470,2 295,4
  Traktor 1000 NOK  167,2 125,1  236,4 226,8 189,2 196,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  828,5 754,8  678,8 1041,4 2516,0 944,5
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  533,8 216,0  291,4 401,9 571,9 330,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  1186 1861  2165 2562 3617 2248
  Familien timer  1030 1443  1687 2089 2342 1733
Arealbruk:          
  Korn daa      4,0 3,0 1,1
  Poteter daa     0,1  0,1 0,1
  Grovfôr og beite daa  68,3 153,4  250,2 371,9 620,1 273,8
  Annet daa   0,7  0,4 0,2 0,5 0,4
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm      474 59 377
  Poteter kg   1500  875 2000  1167
  Grovfôr og beite FEm  316 213  216 203 164 203
  I alt FEm  316 212  216 206 163 203
Sauehold:          
  Vinterfôra sauer stk  88 96  159 229 294 166
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  23,2 22,7  52,7 60,0 96,2 48,6
  Gagnslam/vfs stk  1,3 1,5  1,4 1,4 1,6 1,4
  Kjøtt/vfs kg  22 29  29 28 32 29
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1916 3007  4749 6748 9772 5011
  Omsatt ull kg  172,2 411,1  650,7 788,6 1266,0 646,5
  Grovfôr/vfs daa  0,8 1,6  1,6 1,6 2,1 1,7
Variable kostnader/vfs NOK  1246 1273  1269 1441 1548 1363
  Fôrkjøp NOK  598 566  558 702 845 647
Priser:          
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  35,93 40,06  39,47 41,16 41,04 40,26
  Ull NOK/kg  36,66 36,63  37,06 34,98 39,17 36,80
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  68,6 126,4  209,5 301,7 416,9 218,2
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  50,4 91,2  148,4 209,5 296,5 154,3
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  2,7 2,3  7,2 12,7 11,1 7,2
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  6,3 15,1  23,0 28,0 49,7 23,5
Annet husdyrhold 1000 NOK  7,6 2,6  4,1 1,1 24,3 5,0
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,9 0,7  0,7 0,5 0,5 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,8 2,7  2,6 2,1 2,0 2,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -37,7 130,7  213,0 220,5 253,8 196,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -76,7 100,7  184,7 192,7 213,5 163,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -102,2 87,9  176,5 186,0 192,1 152,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK -21,3 163,8  247,3 258,2 282,9 229,7