Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17f, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 32  44 26 14 123
Brukers alder år  49 48  49 49 44 48
Jordbruksareal daa  80 157  246 378 632 285
  Leid daa  13 56  102 227 353 140
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1767,0 1390,4  1802,5 2393,6 3786,8 2045,4
  Varelager 1000 NOK  49,9 53,3  80,3 99,6 187,0 87,5
  Buskap 1000 NOK  22,8 29,1  48,9 81,9 117,4 57,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  245,2 208,0  318,9 329,4 548,6 313,8
  Traktor 1000 NOK  159,0 143,5  240,0 201,3 234,1 202,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  839,9 722,6  788,3 1285,4 2184,8 1036,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  450,1 234,0  326,2 396,0 514,8 348,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  944 1939  2284 2378 3397 2270
  Familien timer  755 1431  1801 1968 2330 1746
Arealbruk:          
  Korn daa       26,1 3,0
  Poteter daa     0,1  0,1 0,1
  Grovfôr og beite daa  79,5 157,3  246,2 374,7 605,4 281,4
  Annet daa     0,1 3,4 0,1 0,8
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm       286 286
  Poteter kg     1250 2000 500 1250
  Grovfôr og beite FEm  235 230  236 209 190 217
  I alt FEm  235 230  236 208 194 217
Sauehold:          
  Vinterfôra sauer stk  70 95  162 197 294 162
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  18,2 27,2  47,0 55,4 85,4 46,2
  Gagnslam/vfs stk  1,3 1,4  1,4 1,5 1,4 1,4
  Kjøtt/vfs kg  23 28  28 30 30 29
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1574 2783  4751 6099 8862 4803
  Omsatt ull kg  135,5 349,0  660,8 794,5 1274,8 646,9
  Grovfôr/vfs daa  1,1 1,7  1,5 1,9 2,1 1,7
Variable kostnader/vfs NOK  1191 1315  1348 1509 1456 1402
  Fôrkjøp NOK  546 528  538 626 655 584
Priser:          
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  38,51 40,78  40,48 43,14 44,11 41,96
  Ull NOK/kg  32,17 34,67  33,18 38,77 35,87 35,43
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  65,9 127,8  226,2 284,7 468,5 231,1
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  43,1 77,7  136,2 172,2 258,2 137,0
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  3,5 3,6  8,7 10,9 13,3 8,0
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  4,1 11,5  22,0 30,8 45,6 22,8
Annet husdyrhold 1000 NOK  12,5 1,9  6,6 22,0 40,7 13,0
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,4 0,8  0,8 0,5 0,5 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,8 2,4  2,6 2,0 1,9 2,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -93,6 76,3  161,2 204,5 263,7 163,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -161,5 34,5  127,8 170,7 222,8 124,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -218,7 22,6  117,8 161,0 207,3 111,7
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK -80,6 102,8  196,4 241,7 296,9 196,5