Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

   A. bygder     A. bygder   
  

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  50-100  100-200  50-100  100-200

 

Antall bruk    10 11 13 8 5 10
Brukers alder år  46 47 45 43 45 50
Jordbruksareal daa  83 139 75 146 86 134
  Leid daa  12 34 12 25 26 40
Eiendeler i jordbruket NOK  452132 460873 404288 641349 359844 451498
  Varelager NOK  24620 44143 18290 70696 16140 49992
  Buskap NOK  41662 76828 42724 107232 34506 74477
  Maskiner og redskap NOK  32914 34515 34202 46352 38161 35520
  Traktor NOK  37603 75175 30957 66540 73155 48755
  Driftsbygninger NOK  224793 163395 176367 257756 134299 158126
  Jord, veg, osv. NOK  90542 66817 101748 92773 63583 84628
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  1872 2082 1524 2538 1831 2489
  Familien timer  1608 1782 1322 2173 1370 2090
Arealbruk:         
  Korn daa       
  Poteter daa  0,3 0,1 0,1  0,6 0,8
  Grovfôr og beite daa  82,3 139,1 74,1 144,8 85,2 132,9
  Annet daa  0,1  1,0 1,6  0,5
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm       
  Poteter kg  1520 2000 1733  867 1259
  Grovfôr og beite FEm  268 305 299 365 192 273
  I alt FEm  268 305 297 349 192 272
Sauehold:         
  Vinterfôra sauer stk  62 105 75 174 60 116
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  16,7 31,9 25,0 57,1 20,2 43,3
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,4 1,2 1,3 1,1 1,4
  Kjøtt/vfs kg  27 27 22 23 20 30
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1718 2693 1770 3940 1277 3312
  Omsatt ull kg  307,4 568,3 372,4 817,5 292,6 516,3
  Grovfôr/vfs daa  1,3 1,3 1,0 0,8 1,4 1,2
Variable kostnader/vfs NOK  571 594 556 484 599 674
  Fôrkjøp NOK  218 257 219 243 255 344
Priser:         
  Saue- og lammekjøtt NOK/kg  34,85 35,81 32,82 34,22 39,44 38,77
  Ull NOK/kg  34,20 33,18 34,26 34,03 37,56 37,28
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt NOK  56631 105823 50062 155200 45469 136017
  Distriktstilskudd kjøtt NOK  9251 14667 7795 23090 15574 40405
Produksjonsinntekt livdyr sau NOK  1529 5996 3021 13361 260 2200
Produksjonsinntekt ull NOK  10831 16405 12093 27075 8980 22616
Annet husdyrhold NOK  194 8996 2270 1875  546
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  486 300 376 450 494 309
Dekningsbidrag/daa NOK  1555 1674 1662 1920 1480 1772
Familiens arbeidsfortj. J NOK  -5601 67167 5731 63788 -16712 82342
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  -6532 70662 8128 55053 -22872 73864

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015