Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder     Andre bygder   
  

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  50-100  Alle  100-200  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    7 14  24 12 18 8 13 11  18
Brukers alder år  48 48  48 48 47 49 48 43  47
Jordbruksareal daa  85 136  127 71 105 152 192 142  135
  Leid daa  16 39  38 9 15 20 32 57  49
Eiendeler i jordbruket NOK  456022 614621  522111 504263 556531 701308 667372 633600  520818
  Varelager NOK  17790 28053  25916 23124 24781 78723 79950 44340  39263
  Buskap NOK  47194 64049  60615 52600 55268 118128 120671 78045  70348
  Maskiner og redskap NOK  12425 55894  39166 36810 41441 49380 48783 66064  50179
  Traktor NOK  67782 66347  61193 49604 44928 133674 121698 93274  75955
  Driftsbygninger NOK  233897 326037  266588 202196 265118 207594 196195 229650  190591
  Jord, veg, osv. NOK  76933 74241  68634 139929 124995 113811 100074 122226  94482
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  1707 2203  2071 1554 1720 2605 2751 1972  1918
  Familien timer  1598 1936  1828 1355 1461 2159 2328 1621  1603
Arealbruk:              
  Korn daa        6,3 3,9   
  Poteter daa  0,1 0,2  0,2 0,1 0,2   0,7  0,8
  Grovfôr og beite daa  84,9 136,0  126,9 70,5 101,5 146,1 188,2 141,3  133,0
  Annet daa  0,1    0,3 2,9   0,1  0,9
Avlinger pr daa:              
  Korn FEm        505 505   
  Poteter kg  1200 1400  1343 1800 1371   787  831
  Grovfôr og beite FEm  242 271  260 373 287 390 332 263  242
  I alt FEm  242 271  260 372 280 394 336 262  241
Sauehold:              
  Vinterfôra sauer stk  63 99  93 80 83 181 182 114  103
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  23,4 38,0  35,3 29,5 30,6 76,8 71,1 41,2  34,1
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,4  1,4 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4  1,4
  Kjøtt/vfs kg  27 28  28 21 22 25 25 29  27
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1506 2667  2476 1657 1785 4705 4490 3112  2685
  Omsatt ull kg  257,3 489,1  413,2 476,1 468,7 787,8 763,9 638,9  547,5
  Grovfôr/vfs daa  1,4 1,4  1,4 0,9 1,2 0,8 1,0 1,2  1,3
Variable kostnader/vfs NOK  571 602  611 477 544 481 491 768  710
  Fôrkjøp NOK  252 268  280 172 215 224 228 363  324
Priser:              
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  29,98 30,27  30,50 29,03 29,14 31,18 30,80 28,26  28,00
  Ull NOK/kg  31,37 32,26  32,50 32,36 32,82 31,05 30,95 36,33  36,22
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt NOK  51725 89654  82274 45376 49950 178751 176086 106423  90789
  Tilskudd sauekjøtt NOK  15103 27743  26043 14098 15117 46865 44431 52808  45487
Produksjonsinntekt livdyr sau NOK  2786 5303  4604 1634 1318 3779 12017 2119  2217
Produksjonsinntekt ull NOK  9475 15704  13794 12606 12783 28935 29524 20332  18184
Annet husdyrhold NOK  600 143  259 56 433 2443 2009 128  78
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  421 390  366 523 397 517 413 552  438
Dekningsbidrag/daa NOK  1591 1670  1642 1919 1394 2544 2024 1837  1773
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 42630 69573  73871 44060 47279 156544 148058 99755  106371
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 28529 45410  51263 18056 23403 140269 134459 74210  84293
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  5494 14251  23938 -13574 -12505 110386 107715 39070  53473

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015