Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder     Andre bygder   
  

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  50-100  100-200  Alle  100-200  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    6 14  23 9 6 19 7 10  11 17
Brukers alder år  47 49  47 46 45 46 47 48  46 49
Jordbruksareal daa  85 142  148 75 140 128 151 176  156 138
  Leid daa  8 34  48 11 46 22 15 26  65 49
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  498,2 597,1  628,6 490,0 526,6 569,8 661,4 630,9  715,1 572,5
  Varelager 1000 NOK  18,0 37,4  35,4 24,7 31,0 25,5 70,7 72,0  53,3 41,1
  Buskap 1000 NOK  36,0 57,3  55,2 42,5 58,0 50,1 86,1 94,1  85,0 70,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  48,0 46,7  60,1 22,0 39,6 47,6 45,4 47,7  75,4 53,8
  Traktor 1000 NOK  80,4 70,4  93,3 54,7 47,0 44,2 113,1 102,5  73,4 60,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  241,4 309,4  308,2 168,9 231,0 256,6 205,8 192,2  317,6 254,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  74,4 75,9  76,4 177,2 120,1 145,7 140,3 122,5  110,5 92,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  1913 1829  1979 1667 2178 1854 2366 2644  2312 2132
  Familien timer  1737 1538  1724 1355 1565 1468 1966 2240  1911 1806
Arealbruk:               
  Korn daa   2,1  1,3    3,4 2,4   
  Poteter daa  0,5   0,2 0,1 0,3 0,2    0,6 0,7
  Grovfôr og beite daa  84,5 138,9  146,6 74,5 139,7 127,9 147,3 173,9  154,4 133,0
  Annet daa  0,2 0,6  0,4 0,4  0,2    0,5 3,9
Avlinger pr daa:               
  Korn FEm   214  214    451 451   
  Poteter kg  1833 1600  1800 2000 750 886    1002 1001
  Grovfôr og beite FEm  264 261  248 350 246 244 410 367  296 279
  I alt FEm  264 259  248 348 245 244 411 369  295 271
Sauehold:               
  Vinterfôra sauer stk  67 88  91 80 105 88 163 175  145 121
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  22,8 30,2  30,7 25,1 38,9 31,7 55,9 54,8  38,9 31,8
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,5  1,6 1,2 1,2 1,2 1,4 1,3  1,5 1,4
  Kjøtt/vfs kg  28 30  32 21 24 22 28 26  31 29
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1704 2422  2658 1695 2296 1856 4589 4650  4235 3462
  Omsatt ull kg  255,5 465,5  465,9 309,1 556,3 410,6 840,7 835,8  807,5 615,8
  Grovfôr/vfs daa  1,3 1,6  1,6 0,9 1,3 1,5 0,9 1,0  1,1 1,1
Variable kostnader/vfs NOK  700 710  782 546 525 563 543 541  683 663
  Fôrkjøp NOK  301 298  360 190 209 207 248 244  330 314
Priser:               
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  31,11 30,51  30,87 28,97 29,85 29,50 29,67 30,29  27,81 27,43
  Ull NOK/kg  33,60 32,92  33,82 34,56 33,52 33,26 34,00 33,93  36,74 36,43
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  58,5 88,2  93,0 47,0 70,6 54,7 155,7 165,9  144,8 110,6
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  15,2 22,3  24,8 12,4 18,1 13,7 42,4 42,2  67,8 55,1
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  0,2 3,2  6,1 1,3 0,5 1,0 3,2 2,2  3,7 2,6
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  9,8 16,1  16,6 12,1 17,3 13,4 27,6 27,6  31,4 23,9
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,2 3,6  2,5 0,5 0,1 0,3 3,9 4,6  1,2 1,0
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,5  0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4  0,6 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,6 1,6  1,5 1,7 1,4 1,2 2,4 2,1  2,3 2,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 17,9 63,0  62,6 39,8 71,2 54,9 154,3 142,8  142,8 121,4
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 2,5 37,4  42,1 16,8 51,4 32,4 136,0 123,8  123,9 103,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -12,5 14,3  20,3 5,5 31,4 11,6 112,1 105,7  100,1 81,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015