Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder     Andre bygder   
  

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  100-200  Alle  100-200  Alle  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    6 21  32 10 18 6 14 9  6 16
Brukers alder år  51 48  48 46 47 51 46 49  51 51
Jordbruksareal daa  81 152  157 137 148 147 226 158  242 184
  Leid daa  6 52  57 52 51 8 60 58  98 71
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  512,6 729,4  707,5 497,0 575,7 791,8 847,6 635,8  726,4 649,4
  Varelager 1000 NOK  23,1 33,0  36,6 28,0 25,5 60,3 64,8 55,6  42,8 49,0
  Buskap 1000 NOK  34,1 48,0  49,9 54,2 53,2 71,4 82,6 74,4  82,1 74,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  35,5 84,0  83,9 34,6 57,6 79,9 116,1 58,2  70,5 59,6
  Traktor 1000 NOK  62,3 130,6  119,6 57,5 96,7 207,3 200,0 32,1  47,3 44,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  261,4 328,9  315,9 210,3 221,1 237,2 249,7 259,0  402,3 302,4
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  96,2 105,0  101,5 112,4 121,5 135,8 134,5 156,4  81,4 119,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  1601 2077  2068 2055 1991 2241 2672 2267  2155 2187
  Familien timer  1425 1833  1815 1711 1702 1877 2240 1809  1787 1788
Arealbruk:               
  Korn daa  4,2   0,8    3,0    
  Poteter daa  0,3   0,1 0,2 0,2   0,6  0,3 0,4
  Grovfôr og beite daa  76,7 152,0  156,0 137,2 147,5 146,7 222,8 157,4  240,3 182,9
  Annet daa  0,2     0,3     0,8 0,3
Avlinger pr daa:               
  Korn FEm  466   466    452    
  Poteter kg  600   733 1250 1200   920  892 912
  Grovfôr og beite FEm  304 251  246 257 246 334 281 276  190 234
  I alt FEm  311 251  247 257 246 334 284 276  189 234
Sauehold:               
  Vinterfôra sauer stk  69 105  104 109 101 161 186 138  161 142
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  22,1 26,5  28,8 39,0 32,2 50,8 57,5 37,6  43,3 38,5
  Gagnslam/vfs stk  1,5 1,4  1,5 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4  1,2 1,3
  Kjøtt/vfs kg  31 29  31 25 26 27 30 27  23 25
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  2138 3114  3290 2607 2530 4520 5491 3637  3850 3633
  Omsatt ull kg  425,0 524,6  536,7 511,5 495,9 797,7 1036,0 809,8  750,2 762,5
  Grovfôr/vfs daa  1,1 1,5  1,5 1,3 1,5 0,9 1,2 1,1  1,5 1,3
Variable kostnader/vfs NOK  703 651  745 541 596 501 595 760  694 737
  Fôrkjøp NOK  330 280  338 247 270 205 285 389  284 347
Priser:               
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  25,21 26,36  26,97 26,24 27,10 28,23 28,34 26,68  23,87 25,47
  Ull NOK/kg  33,36 32,05  32,55 31,78 31,89 30,93 32,12 34,46  29,09 32,51
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  61,2 89,3  95,7 66,2 69,3 149,9 177,7 140,8  141,3 135,6
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  17,7 29,8  31,6 19,8 19,3 38,9 51,1 56,1  56,3 55,0
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  1,5 4,8  5,2 3,7 2,9 0,3 6,6 6,4  4,1 5,1
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  15,4 17,1  18,9 16,1 14,9 23,0 28,0 23,4  21,7 22,2
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,9 3,1  2,4 0,7 2,6 0,1 2,4 2,5  3,5 2,7
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,4  0,4 0,3 0,4 0,6 0,4 0,4  0,4 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,1 1,7  1,7 1,5 1,4 2,4 1,9 2,3  1,6 1,9
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 55,6 83,8  83,7 80,4 78,0 143,7 137,9 160,9  156,0 152,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 34,1 63,4  64,0 57,8 56,6 119,2 117,1 127,0  139,0 125,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  19,2 51,2  51,0 49,9 46,0 103,5 108,6 113,7  122,5 110,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015