Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Agd./Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder  A. bygd.     A. bygd.   
  

 

 

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  Alle  100-200  Alle  Alle  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    7 18  32 6 9 16 11 8  7 16
Brukers alder år  50 48  48 41 48 49 47 49  50 50
Jordbruksareal daa  85 145  158 203 141 159 242 162  231 186
  Leid daa  14 40  57 72 55 57 81 44  102 68
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  513,5 717,4  723,1 807,5 535,2 608,1 956,4 775,5  744,7 731,2
  Varelager 1000 NOK  22,0 34,7  35,9 25,9 30,3 28,3 67,4 50,8  51,7 49,2
  Buskap 1000 NOK  30,5 43,9  43,6 61,3 45,3 47,7 91,8 67,7  76,7 69,2
  Maskiner og redskap 1000 NOK  50,6 66,6  90,8 40,7 37,2 58,6 111,3 101,7  89,6 90,4
  Traktor 1000 NOK  100,3 118,3  129,8 86,9 112,6 131,9 245,3 31,1  63,5 50,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  204,9 348,5  317,7 364,5 193,3 208,8 305,9 340,7  367,3 336,5
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  105,1 105,4  105,3 228,2 116,5 132,9 134,8 183,6  95,8 135,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  1658 2138  2083 2097 2042 1984 2652 2189  2073 2111
  Familien timer  1483 1769  1765 1586 1655 1662 2243 1813  1667 1736
Arealbruk:               
  Korn daa   1,4  0,8    4,6    
  Poteter daa  0,1   0,1  0,3 0,4  0,4  0,3 0,3
  Grovfôr og beite daa  84,7 142,5  156,3 203,2 141,0 158,5 237,1 161,3  230,4 185,7
  Annet daa  0,1 1,0  0,6   0,1    0,7 0,3
Avlinger pr daa:               
  Korn FEm   275  275    413    
  Poteter kg  1000   1500  500 664  829  1027 901
  Grovfôr og beite FEm  300 253  245 224 256 244 293 274  195 232
  I alt FEm  299 251  244 224 255 244 295 274  195 231
Sauehold:               
  Vinterfôra sauer stk  73 101  104 131 110 103 190 156  147 146
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  21,2 27,7  30,1 36,8 35,6 31,9 66,8 51,7  43,1 46,0
  Gagnslam/vfs stk  1,3 1,5  1,5 1,4 1,2 1,3 1,4 1,4  1,4 1,4
  Kjøtt/vfs kg  26 29  30 28 23 25 28 28  28 28
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  2012 2994  3194 3453 2723 2664 5231 4246  3741 3901
  Omsatt ull kg  358,4 502,7  548,3 692,8 514,1 481,3 896,6 636,3  713,6 653,1
  Grovfôr/vfs daa  1,2 1,4  1,5 1,6 1,3 1,5 1,3 1,0  1,6 1,3
Variable kostnader/vfs NOK  789 774  821 964 570 633 764 751  746 754
  Fôrkjøp NOK  361 331  376 416 275 307 259 371  315 348
Priser:               
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  29,54 29,64  29,65 31,68 30,45 30,32 30,12 28,29  28,35 28,29
  Ull NOK/kg  31,89 31,55  32,46 30,52 32,88 33,25 32,25 35,11  32,67 33,91
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  67,4 99,9  104,8 116,8 82,4 82,4 232,5 159,2  126,6 139,1
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  17,8 28,3  30,1 20,7 21,7 21,0 51,3 67,6  62,4 63,4
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  0,1 4,6  5,2 2,4 3,3 2,5 7,0 20,5  3,6 12,0
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  8,2 17,2  17,6 18,7 15,0 15,7 29,9 21,2  23,9 21,8
Annet husdyrhold 1000 NOK   3,4  1,9 1,2 0,5 1,1 15,8 3,4  2,3 2,7
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,5  0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4  0,4 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,8 1,8  1,7 1,2 1,6 1,5 2,1 2,4  1,7 2,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 33,2 79,0  81,8 68,1 85,7 89,2 171,4 192,0  178,2 178,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 12,4 55,4  60,9 38,5 60,1 65,7 155,8 176,2  166,8 163,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -5,1 35,7  39,7 15,5 48,1 49,3 142,0 154,2  145,4 141,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015