Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Agd./Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder  A. bygd.     A. bygd.   
  

 

 

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  Alle  100-200  Alle  Alle  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    8 15  30 11 12 19 10 7  12 20
Brukers alder år  52 49  50 45 47 49 48 56  47 51
Jordbruksareal daa  84 150  160 226 144 160 239 151  241 201
  Leid daa  12 40  55 89 50 56 82 45  110 82
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  432,0 860,6  781,7 1370,2 649,5 664,3 996,7 570,6  848,2 724,0
  Varelager 1000 NOK  18,5 35,2  37,0 40,4 21,6 22,6 73,3 42,8  47,2 44,3
  Buskap 1000 NOK  35,1 55,1  53,7 156,8 56,8 55,9 96,0 74,3  99,9 87,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  44,5 71,5  87,8 65,7 74,6 82,2 139,0 66,5  96,6 81,5
  Traktor 1000 NOK  74,0 145,0  142,9 158,0 125,8 133,6 242,4 64,0  68,0 68,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  162,2 447,9  355,2 737,2 242,4 233,1 315,8 167,6  422,9 318,5
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  97,7 105,8  105,1 212,1 128,4 136,9 130,1 155,4  113,7 123,6
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  1579 2331  2174 2056 1973 1980 2870 2423  2289 2301
  Familien timer  1363 1889  1824 1605 1553 1615 2352 1902  1874 1863
Arealbruk:               
  Korn daa         6,2    
  Poteter daa  0,1   0,1  0,2 0,3  0,4  0,6 0,5
  Grovfôr og beite daa  82,0 149,5  159,2 226,1 143,4 159,4 233,0 150,4  239,8 199,9
  Annet daa  2,4 0,1  0,7   0,1    0,5 0,3
Avlinger pr daa:               
  Korn FEm         480    
  Poteter kg  680   893  750 927  867  1907 1595
  Grovfôr og beite FEm  281 280  256 244 257 231 304 276  214 233
  I alt FEm  273 280  255 244 257 230 309 275  214 233
Sauehold:               
  Vinterfôra sauer stk  65 101  101 135 106 101 205 143  169 155
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  19,9 33,5  32,6 39,9 32,6 31,5 69,9 45,9  52,3 48,5
  Gagnslam/vfs stk  1,5 1,5  1,5 1,4 1,4 1,3 1,5 1,3  1,4 1,3
  Kjøtt/vfs kg  31 30  31 29 26 26 30 28  28 28
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1921 2708  2899 3992 2505 2467 5886 3916  4277 4058
  Omsatt ull kg  377,6 608,7  613,2 686,6 497,0 490,7 1033,6 741,4  701,4 700,0
  Grovfôr/vfs daa  1,3 1,5  1,6 1,7 1,4 1,6 1,1 1,1  1,4 1,3
Variable kostnader/vfs NOK  854 684  817 1520 727 774 609 701  872 819
  Fôrkjøp NOK  368 281  378 640 307 331 282 331  392 372
Priser:               
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  32,97 33,74  33,93 35,10 34,56 34,94 35,22 31,89  32,56 32,27
  Ull NOK/kg  32,76 32,73  33,52 29,33 32,50 33,03 35,20 34,05  30,16 31,76
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  71,0 114,5  119,8 168,2 97,9 96,1 258,4 168,9  165,2 161,9
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  16,6 26,2  27,0 29,2 20,8 20,1 58,6 61,4  70,6 65,8
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  3,1 7,1  7,2 5,6 3,4 4,6 11,9   21,7 13,0
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  12,0 16,9  19,0 19,0 15,4 16,4 37,3 26,9  21,3 22,9
Annet husdyrhold 1000 NOK   1,9  1,2 81,8 1,0 3,7  5,7  8,8 7,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,5  0,5 0,3 0,6 0,5 0,6 0,4  0,5 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,1 2,0  1,9 1,5 1,8 1,6 2,4 2,7  1,8 2,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 68,7 92,0  105,1 102,6 91,9 98,5 181,6 209,0  152,0 171,2
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 42,4 67,0  82,3 71,9 69,0 77,7 163,1 195,1  129,6 152,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  17,7 41,6  54,4 28,9 46,5 52,1 144,4 173,1  112,2 131,5
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 96,3 111,6  129,2 128,6 114,8 121,0 208,1 239,4  179,4 199,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015