Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Agd./Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder  A. bygd.     A. bygd.   
  

 

 

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  Alle  Alle  100-200  200-300  Alle  Alle  Alle

 

Antall bruk    8 10  7 28 10 12 8 25  11 18
Brukers alder år  56 50  51 52 46 49 47 49  44 51
Jordbruksareal daa  88 140  226 174 293 146 245 182  260 240
  Leid daa  14 31  55 60 179 53 81 71  83 121
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  403,4 1008,4  812,6 779,1 933,0 619,4 1317,6 876,8  1454,6 890,9
  Varelager 1000 NOK  27,8 48,8  51,3 47,3 36,2 40,1 55,2 41,8  89,8 60,0
  Buskap 1000 NOK  35,9 51,2  70,0 56,5 88,0 67,0 82,6 70,5  106,1 99,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  53,3 127,3  79,6 104,5 120,7 65,5 282,0 135,4  188,9 130,9
  Traktor 1000 NOK  44,7 165,4  139,4 124,8 154,4 84,0 338,3 167,4  298,1 112,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  151,8 463,0  352,2 330,7 294,2 251,3 454,5 331,6  608,2 364,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  89,9 152,8  120,1 115,4 239,6 111,5 105,1 130,0  163,4 124,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  1469 2047  2355 2061 1963 1945 2836 2190  2614 2316
  Familien timer  1246 1595  2099 1740 1511 1539 2097 1700  2221 1877
Arealbruk:               
  Korn daa            5,8 
  Poteter daa  0,1       0,3 0,1   0,3
  Grovfôr og beite daa  86,1 139,5  226,4 173,2 292,8 146,4 245,0 181,9  251,1 239,5
  Annet daa  2,3 0,5   0,8      2,7 0,4
Avlinger pr daa:               
  Korn FEm            485 
  Poteter kg  1000    1000   525 525   1141
  Grovfôr og beite FEm  289 257  223 241 202 266 251 247  302 211
  I alt FEm  282 256  223 240 202 266 250 247  303 211
Sauehold:               
  Vinterfôra sauer stk  65 88  116 98 159 129 146 128  190 165
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  17,8 25,6  39,9 32,0 47,1 38,9 50,4 41,2  55,3 44,7
  Gagnslam/vfs stk  1,3 1,6  1,4 1,5 1,4 1,2 1,4 1,3  1,5 1,3
  Kjøtt/vfs kg  27 34  27 31 29 23 26 25  31 27
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1815 3071  3343 3084 4525 3106 3481 3069  5801 4382
  Omsatt ull kg  406,8 338,7  634,6 493,2 744,1 599,3 566,6 555,1  879,8 758,1
  Grovfôr/vfs daa  1,3 1,6  2,0 1,8 1,8 1,1 1,7 1,4  1,3 1,5
Variable kostnader/vfs NOK  921 865  941 962 1052 714 679 731  776 834
  Fôrkjøp NOK  395 291  382 412 481 306 276 305  321 370
Priser:               
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  37,45 36,07  40,11 38,69 37,68 35,80 37,15 36,51  37,87 35,93
  Ull NOK/kg  28,59 28,52  30,63 30,23 30,02 27,25 28,49 27,84  30,99 29,26
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  72,5 115,7  149,2 127,0 171,8 109,6 138,8 114,8  265,6 176,1
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  16,0 30,7  34,0 30,8 36,2 26,0 31,7 26,7  58,7 72,2
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  2,0 1,7  9,0 5,5 6,3 1,1 4,2 2,3  8,4 16,5
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  11,4 12,0  20,1 15,9 21,4 16,4 16,3 15,8  27,5 22,3
Annet husdyrhold 1000 NOK     0,1 0,6  0,3 4,4 1,9  2,1 4,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,7  0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4  0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,1 2,2  1,7 1,9 1,3 2,1 1,7 1,8  2,3 2,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 95,6 77,5  121,1 112,0 137,5 123,1 106,7 116,9  194,7 199,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 70,8 52,3  101,1 91,0 102,0 96,3 79,4 91,3  180,1 182,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  58,2 29,3  97,6 76,6 91,9 94,5 62,4 79,7  176,2 175,7
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 126,4 102,8  150,4 141,0 171,6 150,3 129,1 142,6  227,5 229,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015