Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Agd./Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder  A. bygd.     A. bygd.   
  

 

 

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  Alle  Alle  100-200  200-300  Alle  Alle  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    6 11  7 27 9 10 7 25  11 6 6 19
Brukers alder år  56 52  52 53 48 51 47 51  45 51 48 49
Jordbruksareal daa  86 131  233 176 257 146 236 187  248 155 242 263
  Leid daa  16 23  53 58 158 62 78 75  75 61 128 131
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  476,4 1014,4  903,4 877,3 805,8 573,2 1163,3 844,0  1477,6 624,2 1043,6 967,1
  Varelager 1000 NOK  27,6 36,8  59,9 45,9 29,5 27,3 64,0 40,4  80,0 25,3 74,0 51,3
  Buskap 1000 NOK  39,3 47,5  74,3 59,9 80,1 61,8 96,3 73,9  112,4 57,1 116,2 101,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  70,7 118,7  90,6 134,6 87,5 55,9 240,5 131,7  201,3 95,5 198,4 154,7
  Traktor 1000 NOK  85,8 146,3  129,9 128,8 146,3 75,9 246,4 134,8  296,9 68,8 238,4 145,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  153,0 518,7  421,3 388,0 218,2 232,4 401,6 329,9  623,5 305,5 291,4 391,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  100,1 146,4  127,3 120,1 244,2 120,0 114,5 133,3  163,4 72,1 125,2 122,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  1510 1850  2362 2068 1926 1795 3179 2244  2677 1532 2923 2372
  Familien timer  1260 1471  2064 1746 1471 1455 2399 1774  2161 1238 2457 1947
Arealbruk:                 
  Korn daa            5,6   
  Poteter daa         0,1 0,1    0,2 0,1
  Grovfôr og beite daa  86,3 130,6  233,3 175,9 257,3 146,3 236,0 187,2  241,9 154,5 242,0 263,0
  Annet daa   0,6   0,3         
Avlinger pr daa:                 
  Korn FEm            551   
  Poteter kg         600 600    1000 1000
  Grovfôr og beite FEm  283 267  205 234 188 256 279 245  278 130 210 167
  I alt FEm  283 266  205 234 188 256 279 245  284 130 210 167
Sauehold:                 
  Vinterfôra sauer stk  67 83  121 101 145 108 155 125  188 113 202 166
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  17,1 24,3  42,1 31,5 41,1 35,6 56,5 41,5  57,7 34,4 63,3 49,3
  Gagnslam/vfs stk  1,5 1,5  1,3 1,5 1,2 1,4 1,2 1,3  1,6 1,3 1,3 1,3
  Kjøtt/vfs kg  30 30  27 32 24 28 23 26  31 24 26 26
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  2129 2551  3118 3159 3545 3139 3301 3228  5574 3345 5439 4581
  Omsatt ull kg  312,7 488,5  542,0 533,2 491,1 497,8 568,4 524,9  903,7 416,3 782,8 702,1
  Grovfôr/vfs daa  1,3 1,6  1,9 1,8 1,8 1,4 1,5 1,5  1,3 1,4 1,2 1,6
Variable kostnader/vfs NOK  1120 863  855 972 1121 845 805 837  776 1045 841 969
  Fôrkjøp NOK  516 329  395 450 477 397 336 378  346 458 370 451
Priser:                 
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  38,38 37,79  37,07 38,58 41,36 37,44 38,98 38,29  38,71 33,51 36,33 36,14
  Ull NOK/kg  29,69 25,97  30,11 29,02 32,08 26,19 24,96 26,44  29,14 26,73 28,89 27,39
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  84,5 114,5  135,9 138,7 154,7 119,2 151,1 131,8  260,6 136,0 253,0 214,9
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  19,4 25,3  31,7 32,0 26,8 26,6 28,7 28,6  51,3 55,6 90,4 76,0
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  4,6 1,4  8,6 4,5 7,2 1,8 4,7 2,7  15,8  2,5 1,5
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  8,8 12,5  18,9 15,6 15,8 12,4 15,2 13,8  23,4 11,1 30,1 21,0
Annet husdyrhold 1000 NOK     -1,3  0,8 0,9 2,7 1,4   4,0 1,7 6,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,6  0,4 0,5 0,3 0,6 0,5 0,5  0,6 0,5 0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,3 2,3  1,7 2,0 1,4 2,2 1,7 1,9  2,4 2,5 2,5 2,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 85,1 88,1  110,4 119,9 129,3 140,1 87,0 116,2  190,6 221,8 232,0 215,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 56,6 65,0  87,2 98,2 97,7 113,1 67,6 91,3  169,7 205,9 224,1 201,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  43,9 39,5  82,3 82,2 85,7 104,7 55,1 78,1  159,0 195,2 206,7 186,2
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 115,1 115,7  135,2 147,9 159,2 170,0 107,2 141,0  221,5 271,1 261,8 249,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015