Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Agd./Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder  A. bygd.     A. bygd.   
  

 

 

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  Alle  Alle  100-200  200-300  Alle  200-300  Alle  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    10 9  25 11 8 8 24 6  12 7 7 20
Brukers alder år  52 55  55 47 47 51 50 39  43 51 49 48
Jordbruksareal daa  132 238  191 350 130 237 208 242  300 161 238 261
  Leid daa  26 67  50 178 42 99 94 109  93 63 112 140
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  929,5 1392,1  1078,6 1727,0 754,8 1339,4 1004,2 1483,4  1610,9 682,2 1143,7 1043,9
  Varelager 1000 NOK  38,3 70,2  50,0 86,7 40,0 65,3 51,0 49,4  83,3 40,8 70,7 59,1
  Buskap 1000 NOK  46,8 78,8  64,0 134,7 81,9 101,5 86,7 93,1  108,1 63,9 115,9 109,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  153,5 205,1  169,0 303,4 66,7 269,1 145,1 259,4  315,1 106,5 162,6 162,2
  Traktor 1000 NOK  160,3 204,1  181,8 212,9 106,7 218,8 155,5 245,7  265,0 187,7 248,2 204,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  355,9 646,0  444,9 555,5 325,9 521,7 412,9 712,9  665,5 227,9 377,9 364,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  174,7 188,1  168,8 433,8 133,6 162,9 153,2 123,1  173,9 55,5 168,4 144,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2145 2236  2192 2205 2687 2482 2651 2642  2751 1516 2515 2088
  Familien timer  1531 1856  1761 1716 1978 2038 2023 1925  2151 1228 2123 1739
Arealbruk:                 
  Korn daa          2,5  5,2   
  Poteter daa          0,2  0,1  0,1 0,1
  Grovfôr og beite daa  132,2 236,3  189,9 350,3 129,8 236,3 206,8 239,3  294,8 160,7 238,0 261,2
  Annet daa   2,0  0,7   0,8 0,8      
Avlinger pr daa:                 
  Korn FEm          396  476   
  Poteter kg          1500  1500  1000 1000
  Grovfôr og beite FEm  246 258  243 227 317 262 244 257  248 199 200 190
  I alt FEm  246 256  242 227 317 261 243 258  252 199 200 190
Sauehold:                 
  Vinterfôra sauer stk  80 134  110 206 112 159 133 164  187 110 168 155
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  23,4 47,1  36,5 65,3 35,1 40,2 36,3 51,7  60,5 36,2 65,6 53,8
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,5  1,5 1,3 1,4 1,3 1,3 1,5  1,5 1,2 1,3 1,3
  Kjøtt/vfs kg  27 31  30 24 28 25 26 27  29 24 27 27
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  2104 4136  3211 4906 3119 3479 3364 4520  5204 2673 4366 4191
  Omsatt ull kg  339,5 556,7  508,5 794,5 562,9 553,0 539,1 770,3  957,2 545,0 575,3 621,3
  Grovfôr/vfs daa  1,7 1,8  1,7 1,7 1,2 1,5 1,6 1,5  1,6 1,5 1,4 1,7
Variable kostnader/vfs NOK  1153 1172  1183 1208 1060 733 955 833  864 1057 982 1047
  Fôrkjøp NOK  460 478  519 506 467 306 402 328  334 517 416 437
Priser:                 
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  45,76 41,86  44,19 43,83 43,64 43,68 42,55 45,13  45,45 40,91 38,93 40,79
  Ull NOK/kg  32,66 34,08  32,73 31,38 27,01 27,16 28,63 34,91  35,43 31,89 35,49 34,39
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  104,0 190,9  152,5 235,0 136,8 172,0 149,7 224,3  255,3 119,0 229,1 206,7
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  20,3 41,9  32,1 40,0 26,2 30,1 29,3 41,0  49,6 44,3 72,6 70,0
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  7,7 13,0  11,0 26,1 2,6 2,9 4,5 19,3  15,3 5,9 8,0 6,4
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  10,6 18,7  15,7 24,9 15,2 15,1 15,9 26,9  33,7 17,4 24,1 22,4
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,6 1,0  0,6 2,8 15,3 2,1 11,3 3,6  0,9  1,2 8,4
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,5  0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,7  0,6 0,5 0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,4 2,0  2,0 1,6 2,9 2,0 2,0 2,5  2,2 2,1 2,5 2,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 77,2 157,2  121,9 213,2 109,8 163,0 132,2 164,2  197,4 202,8 225,9 241,2
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 17,8 124,1  83,3 191,9 80,9 134,6 106,4 122,1  170,0 178,5 208,4 225,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -3,7 101,4  61,8 167,4 75,8 113,6 93,1 107,9  160,7 161,3 189,3 211,5
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 104,2 191,0  151,7 251,8 133,5 198,6 163,5 193,7  229,1 240,1 261,2 279,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015