Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Agd./Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fl.bygd.  Andre bygder  Andre bygder     A. bygd.   
  

 

 

 

 

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  200-300  Alle  200-300  Alle  100-200  200-300  Alle  200-300  Alle  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    7 11  7 28 6 15 8 10  25 6 12 8 6 21
Brukers alder år  47 55  56 55 53 49 48 47  49 41 44 47 51 47
Jordbruksareal daa  339 150  238 232 259 270 134 235  188 247 314 159 245 278
  Leid daa  202 40  51 72 132 120 34 107  82 113 100 81 128 165
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2323,8 992,2  1360,6 1378,4 1648,0 1540,8 861,1 1488,7  1262,4 1510,8 1761,3 952,1 1290,9 1399,7
  Varelager 1000 NOK  198,4 51,1  77,7 69,6 62,6 57,0 48,6 61,4  49,1 62,9 101,9 57,5 100,6 80,4
  Buskap 1000 NOK  110,5 57,8  81,6 82,8 120,6 111,8 86,1 92,1  90,3 104,7 117,8 74,4 112,2 116,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  269,8 156,5  205,7 213,4 150,7 181,2 92,8 234,4  150,7 259,8 396,7 179,2 190,7 256,4
  Traktor 1000 NOK  157,2 151,2  159,7 157,5 159,2 202,6 72,6 197,5  134,1 213,9 228,7 149,7 340,9 214,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  1149,8 393,8  587,5 648,4 881,6 661,9 383,1 688,8  578,1 744,8 731,8 334,7 394,1 549,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  438,1 181,8  248,4 206,7 273,3 326,2 178,0 214,6  260,1 124,8 184,4 156,7 152,3 182,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2528 2028  2009 2310 2123 2061 2292 2443  2161 2504 2681 2235 2123 2276
  Familien timer  1834 1609  1670 1789 1849 1550 1523 1970  1650 1917 2143 1666 1780 1783
Arealbruk:                   
  Korn daa  72,6 1,6  8,7 2,8           
  Poteter daa             0,1   0,2 0,1
  Grovfôr og beite daa  238,1 148,3  226,6 227,5 259,3 269,9 134,0 234,9  187,8 247,1 313,9 158,9 245,2 278,2
  Annet daa  28,0 0,3  2,6 1,4    0,4  0,2     
Avlinger pr daa:                   
  Korn FEm  553 229  173 185           
  Poteter kg             2000 2000  2000 2000
  Grovfôr og beite FEm  265 260  248 238 222 210 341 217  240 277 235 246 254 209
  I alt FEm  305 259  243 236 222 210 341 216  239 278 235 246 254 209
Sauehold:                   
  Vinterfôra sauer stk  160 85  129 133 162 153 127 152  132 162 185 121 171 162
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  50,1 30,7  40,9 44,3 64,1 52,3 38,0 46,7  41,3 46,7 54,6 41,4 61,3 56,1
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,5  1,5 1,5 1,4 1,4 1,2 1,3  1,3 1,5 1,6 1,4 1,3 1,4
  Kjøtt/vfs kg  29 32  33 31 26 27 24 23  24 31 33 31 26 29
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  4308 2650  4141 4104 3960 4003 2715 3634  2995 4638 5792 4001 4783 4941
  Omsatt ull kg  697,7 389,3  643,3 688,0 591,3 628,7 393,6 588,2  461,2 799,0 953,4 594,8 619,5 706,0
  Grovfôr/vfs daa  1,5 1,7  1,8 1,7 1,6 1,8 1,1 1,5  1,4 1,5 1,7 1,3 1,4 1,7
Variable kostnader/vfs NOK  1487 1214  1198 1232 1586 1448 878 830  902 782 929 1087 948 1140
  Fôrkjøp NOK  555 521  523 607 923 750 369 316  343 332 394 549 409 489
Priser:                   
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  55,89 49,62  48,41 50,82 52,15 52,57 51,13 49,44  49,43 53,39 51,62 43,84 45,18 45,72
  Ull NOK/kg  34,36 32,81  38,90 32,55 32,58 31,36 33,09 29,68  30,35 35,95 36,61 31,37 37,86 35,48
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  267,7 148,5  225,2 222,1 211,0 222,7 151,3 188,4  158,1 298,3 343,5 171,3 252,7 255,0
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  17,8 26,5  44,7 41,4 33,0 34,3 22,9 31,7  25,9 46,1 59,6 66,7 81,7 83,7
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  28,3 1,4  9,0 5,9 12,4 8,9 7,6 4,3  5,3 19,0 15,7 28,0 1,4 12,4
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  24,8 13,7  24,7 21,5 19,3 19,7 13,8 18,2  14,4 29,4 34,0 18,7 23,5 25,4
Annet husdyrhold 1000 NOK     2,0 0,8 4,8 13,3 0,4 3,2  2,9   -0,1 0,7 9,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,5  0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6  0,5 0,8 0,6 0,8 0,7 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,9 2,5  2,4 2,2 1,9 1,9 3,0 2,2  2,3 2,9 2,5 3,6 2,6 2,5
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 111,7 123,8  229,9 156,3 117,5 166,3 144,7 183,2  163,3 234,4 248,5 255,9 270,7 265,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 71,0 96,7  215,1 124,6 80,2 146,1 120,3 158,2  139,3 211,1 230,1 218,5 264,6 244,5
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  60,5 76,2  190,3 99,7 74,3 126,7 112,0 136,7  120,1 194,4 218,2 206,6 243,9 231,0
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 138,6 159,9  273,3 190,9 143,6 201,2 181,1 223,8  202,4 277,8 292,4 301,5 313,6 306,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015