Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    5 13  9 19
Brukers alder    48 51  48 51
Jordbruksareal daa  134 206  140 205
  Leid daa  57 124  58 119
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  862,8 1867,8  1781,5 2354,9
  Varelager 1000 NOK  31,5 72,5  41,1 68,1
  Buskap 1000 NOK  14,3 28,2  15,8 34,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  60,2 184,0  189,1 289,5
  Traktor 1000 NOK  7,7 29,2  88,5 90,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  519,1 1075,0  1120,7 1360,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  230,1 479,0  326,4 511,6
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2608 3022  2732 3060
  Familien timer  2044 1992  2194 2209
Arealbruk:        
  Poteter daa   0,3   0,2
  Grovfôr og beite daa  134,4 205,0  139,6 204,0
  Annet daa   1,0   0,7
Avlinger pr daa:        
  Poteter kg   225   225
  Grovfôr og beite FEm  152 193  172 192
  I alt FEm  152 192  172 191
Geitehold:        
  Årsgeiter stk  90,0 141,7  99,8 137,1
Geiter i status (gj.sn.):        
  Geiter fra inngående balanse stk  92 129  102 129
  Geiter under 9 mnd stk  29 45  27 41
  Melk/årsgeit l  634 656  728 698
  Omsatt melk l  54246 88465  65238 88200
  Melkekvote l  64732 98707  69852 94631
  Grovfôr/årsgeit daa  1,5 1,5  1,4 1,5
Variable kostnader/årsgeit NOK  2666 2549  2729 2765
  Fôrkjøp NOK  1900 1820  1985 1942
Pris geitemelk uten tilskudd NOK/l  6,80 6,49  6,76 6,67
  Tilskudd NOK/l  4,41 4,44  3,90 4,30
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  368,9 573,9  441,0 588,2
  Driftstilskudd 1000 NOK  164,1 164,1  164,1 164,1
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  239,1 393,2  254,6 379,6
Produksjonsinntekt livdyr og slakt 1000 NOK  -0,3 2,5  5,8 14,7
Tilskudd til kjøtt 1000 NOK  10,3 17,5  9,7 17,2
Annet husdyrhold 1000 NOK   2,8  0,7 2,9
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,4 1,0  0,7 1,0
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  6,8 6,1  7,1 6,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 412,8 422,6  407,4 419,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 426,2 436,3  414,1 428,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  431,1 440,4  409,5 423,1
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 458,1 461,7  450,2 457,6