Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    12 10  20
Brukers alder    52 48  50
Jordbruksareal daa  203 148  206
  Leid daa  127 65  120
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1828,7 2479,5  2873,8
  Varelager 1000 NOK  71,7 78,5  100,0
  Buskap 1000 NOK  27,4 26,1  44,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  227,2 403,1  411,9
  Traktor 1000 NOK  33,1 155,3  145,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  996,6 1339,4  1588,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  472,7 477,1  583,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2796 2814  3008
  Familien timer  1843 2174  2159
Arealbruk:       
  Poteter daa     
  Grovfôr og beite daa  202,1 148,1  205,7
  Annet daa  1,1   0,7
Avlinger pr daa:       
  Poteter kg     
  Grovfôr og beite FEm  182 231  248
  I alt FEm  181 231  248
Geitehold:       
  Årsgeiter stk  136,8 118,3  143,6
Geiter i status (gj.sn.):       
  Geiter fra inngående balanse stk  116 113  140
  Geiter under 9 mnd stk  42 31  37
  Melk/årsgeit l  674 656  685
  Omsatt melk l  87779 72839  92396
  Melkekvote l  85620 74922  92212
  Grovfôr/årsgeit daa  1,5 1,3  1,4
Variable kostnader/årsgeit NOK  2657 2737  2821
  Fôrkjøp NOK  1988 1784  1988
Pris geitemelk uten tilskudd NOK/l  6,23 6,63  6,48
  Tilskudd NOK/l  4,12 3,82  4,08
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  546,5 482,6  598,7
  Driftstilskudd 1000 NOK  179,1 179,1  179,1
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  361,7 278,1  377,1
Produksjonsinntekt livdyr og slakt 1000 NOK  8,6 5,8  15,3
Tilskudd til kjøtt 1000 NOK  28,1 25,0  24,2
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,5 3,3  7,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,1 1,0  1,1
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  5,9 7,4  6,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 423,8 395,1  399,7
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 428,7 386,5  391,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  436,8 376,8  390,5
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 462,8 435,1  436,4