Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    11 10  19
Brukers alder    53 49  51
Jordbruksareal daa  193 150  197
  Leid daa  122 106  133
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1412,7 2349,7  2640,9
  Varelager 1000 NOK  62,4 53,2  90,1
  Buskap 1000 NOK  17,6 24,2  42,2
  Maskiner og redskap 1000 NOK  177,6 383,9  389,0
  Traktor 1000 NOK  19,9 135,7  162,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  701,5 1253,9  1390,9
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  433,6 498,8  565,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2542 2691  2876
  Familien timer  1736 2014  2092
Arealbruk:       
  Poteter daa     
  Grovfôr og beite daa  192,3 149,5  196,5
  Annet daa  1,2   0,7
Avlinger pr daa:       
  Poteter kg     
  Grovfôr og beite FEm  183 219  244
  I alt FEm  182 219  243
Geitehold:       
  Årsgeiter stk  127,4 125,1  143,3
Geiter i status (gj.sn.):       
  Geiter fra inngående balanse stk  113 117  138
  Geiter under 9 mnd stk  40 32  35
  Melk/årsgeit l  706 642  686
  Omsatt melk l  85617 75155  92425
  Melkekvote l  82081 76200  90870
  Grovfôr/årsgeit daa  1,5 1,2  1,4
Variable kostnader/årsgeit NOK  2786 2802  2892
  Fôrkjøp NOK  1925 2000  1995
Pris geitemelk uten tilskudd NOK/l  5,75 6,20  6,28
  Tilskudd NOK/l  4,15 4,07  3,94
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  492,1 465,9  580,3
  Driftstilskudd 1000 NOK  183,4 183,4  183,4
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  355,3 305,9  363,9
Produksjonsinntekt livdyr og slakt 1000 NOK  6,5 6,7  14,3
Tilskudd til kjøtt 1000 NOK  14,2 12,7  18,0
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,6 4,4  8,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,1 1,1  1,2
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  6,1 7,5  6,6
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 486,2 442,6  440,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 513,7 439,5  447,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  513,9 424,5  438,5
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 536,9 490,5  485,7