Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    9 8  17
Brukers alder    51 50  50
Jordbruksareal daa  198 153  206
  Leid daa  124 72  121
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1603,8 1897,2  3090,5
  Varelager 1000 NOK  63,0 48,9  93,0
  Buskap 1000 NOK  17,5 15,9  50,3
  Maskiner og redskap 1000 NOK  207,5 251,8  444,7
  Traktor 1000 NOK  39,5 146,1  203,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  788,4 1061,2  1635,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  487,9 373,2  663,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2741 2793  2969
  Familien timer  2010 2348  2232
Arealbruk:       
  Poteter daa     
  Grovfôr og beite daa  195,8 151,8  204,3
  Annet daa  2,3 1,0  1,2
Avlinger pr daa:       
  Poteter kg     
  Grovfôr og beite FEm  205 187  257
  I alt FEm  203 185  256
Geitehold:       
  Årsgeiter stk  130,4 112,4  145,5
Geiter i status (gj.sn.):       
  Geiter fra inngående balanse stk  125 110  142
  Geiter under 9 mnd stk  37 31  41
  Melk/årsgeit l  685 679  664
  Omsatt melk l  82218 70944  88659
  Melkekvote l  82818 72324  89592
  Grovfôr/årsgeit daa  1,5 1,4  1,4
Variable kostnader/årsgeit NOK  2846 2833  2997
  Fôrkjøp NOK  1886 1948  1961
Pris geitemelk uten tilskudd NOK/l  6,43 6,77  6,83
  Tilskudd NOK/l  4,45 4,05  4,34
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  528,4 480,1  605,2
  Driftstilskudd 1000 NOK  189,3 189,3  189,3
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  365,6 287,1  384,8
Produksjonsinntekt livdyr og slakt 1000 NOK  11,2 5,0  26,5
Tilskudd til kjøtt 1000 NOK  16,7 9,2  17,1
Annet husdyrhold 1000 NOK   3,0  15,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,2 1,1  1,3
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  6,1 7,2  6,6
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 415,2 432,5  417,4
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 415,2 430,5  420,8
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  412,6 419,1  407,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 456,9 478,4  458,1