Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2010
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2010  2009

 

Landsdel             
Østlandet Antall 7 28   27    27 89 86
Agder Antall 1 2   5    5 13 11
Midt-Norge Antall 12 16   12    5 45 45
 

 

Hele landet Antall 20 46  44   37 147 142
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 399 647  1296   3001 1400 1293
Stående kubikkmasse m3/daa 6,8 6,9  7,4   8,9 8,0 8,0
Balansekvantum m3/år 67 144  283   781 335 313
Balansekvantum m3/daa 0,17 0,22  0,22   0,26 0,24 0,24
Driftsveglengde1) km 0,8 0,6  0,9   0,6 0,7 0,8
Takseringsår   1996 2000  2001   2002 2000 1999
Jordbruksareal daa 356 342  312   324 330 322
         
Aldersgruppe           
Under 30 år % 5 2      1 1
30-49 år % 70 41  52   41 48 45
50-59 år % 20 33  36   43 35 38
60-66 år % 5 24  9   16 15 14
Over 66 år %    2    1 1
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015