Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2012
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2012  2011

 

Landsdel             
Østlandet Antall 9 26   28    27 90 86
Agder Antall 1 1   5    5 12 11
Midt-Norge Antall 11 12   11    6 40 42
 

 

Hele landet Antall 21 39  44   38 142 139
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 421 600  1300   3349 1526 1427
Stående kubikkmasse m3/daa 4,7 6,2  6,6   6,2 6,2 6,8
Balansekvantum m3/år 69 139  281   804 351 337
Balansekvantum m3/daa 0,16 0,23  0,22   0,24 0,23 0,24
Driftsveglengde1) km 0,8 0,5  0,9   0,6 0,7 0,7
Takseringsår   1998 2002  2002   2003 2002 2001
Jordbruksareal daa 329 330  335   368 341 334
         
Aldersgruppe           
Under 30 år %  3      1 1
30-49 år % 57 41  48   42 46 47
50-59 år % 33 33  32   37 34 34
60-66 år % 5 23  18   18 18 17
Over 66 år % 5   2   3 2 1
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015