Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2013
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2013  2012

 

Landsdel             
Østlandet Antall 10 30   30    27 97 90
Agder Antall     4    4 8 12
Midt-Norge Antall 10 10   11    5 36 40
 

 

Hele landet Antall 20 40  45   36 141 142
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 349 642  1547   3358 1582 1526
Stående kubikkmasse m3/daa 5,5 5,5  5,4   6,3 5,9 6,2
Balansekvantum m3/år 66 139  279   871 360 351
Balansekvantum m3/daa 0,19 0,22  0,18   0,26 0,23 0,23
Driftsveglengde1) km 0,8 0,5  0,9   0,5 0,6 0,7
Takseringsår   2000 2003  2002   2005 2003 2002
Jordbruksareal daa 390 384  362   377 376 341
         
Aldersgruppe           
Under 30 år %  3      1 1
30-49 år % 60 38  44   36 43 46
50-59 år % 35 38  36   47 39 34
60-66 år %  18  18   14 14 18
Over 66 år % 5 5  2   3 4 2
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015