Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2014
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2014  2013

 

Landsdel             
Østlandet Antall 10 28   25    26 89 97
Agder Antall     4    4 8 8
Midt-Norge Antall 10 10   11    5 36 36
 

 

Hele landet Antall 20 38  40   35 133 141
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 375 594  1315   3471 1535 1582
Stående kubikkmasse m3/daa 5,8 6,3  6,5   5,9 6,1 5,9
Balansekvantum m3/år 70 141  284   875 366 360
Balansekvantum m3/daa 0,19 0,24  0,22   0,25 0,24 0,23
Driftsveglengde1) km 0,7 0,6  0,9   0,5 0,6 0,6
Takseringsår   2001 2004  2002   2006 2004 2003
Jordbruksareal daa 390 377  368   414 386 376
         
Aldersgruppe           
Under 30 år %  3      1 1
30-49 år % 50 45  38   49 44 43
50-59 år % 45 26  48   43 40 39
60-66 år %  21  10   6 11 14
Over 66 år % 5 5  5   3 5 4
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015