Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2013
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2013  2012

 

Landsdel             
Østlandet %1) 156 133   102    71 86 108
Agder %1)     10    21 18 21
Midt-Norge %1) 118 134   29    67 70 114
 

 

Hele landet %1) 136 133  77   66 77 100
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer %       1 1 1
Skurtømmer % 49 45  48   52 50 42
Sams virke % 3   4   1 2 2
Massevirke % 42 55  41   42 44 43
 

 

I alt % 93 100  93   97 96 89
         
Annet virke           
Lauvtrevirke %    6   3 3 3
Ved til brensel % 7   1   1 1 1
Rotsalg %         8
 

 

I alt % 7   7   3 4 11
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,7 0,5  0,5   0,4 0,5 0,5
         
Terrengforhold           
Lett % 24 5  7   15 12 16
Middels % 76 91  93   85 88 83
Vanskelig %  4      1 
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 43 16  15   12 15 42
Skogstraktor % 58 84  85   88 85 58
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015