Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2005
Hovedtabell 25. Investeringer og finansiering

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2005  2004

 

Årlige investeringer      
Skogkultur NOK 2416 5707 6061  16917 7279 6619
Veger NOK   2167  2629 1193 904
Annet NOK 18412 3074 16057  25159 14925 21441
 

 

I alt NOK 20828 8781 24285  44705 23397 28964
       
Investeringer pr daa NOK/daa 44 11 19  16 19 22
Investeringer pr m3 NOK/m3 392 54 102  83 100 136
Investeringer i % av resultat før kultur % 515 37 67  49 64 99
       
Investeringshyppighet      
Skogkultur % 38 48 52  65 50 43
Veger %   6  9 3 3
Teknisk utstyr %  11   3 3 8
Alle investeringer % 41 54 56  68 54 52
       
Balanse      
Omløpsmidler      
Balanse 1.1 NOK 1595 1357 2320  851 1612 1885
Balanse 31.12 NOK 2467 1378 5185  509 2641 1917
Anleggsmidler      
Balanse 1.1 NOK 100172 147850 251290  776716 292982 289363
 

 

Nyanlegg NOK 18412 3074 18224  27788 16118 22345
Avskrivninger NOK 1181 1440 2811  7577 3015 3370
Tilskott/salg NOK   1556  4975 1464 3638
 

 

Balanse 31.12 NOK 117402 149484 265148  791952 304620 304701
       
Finansieringskilde      
Egen arbeidsinnsats % 2 35 10  16 13 9
Offentlige tilskott % 2 12 6  3 5 9
Skogavgiftsmidler % 8 38 25  40 28 26
Annen finansiering % 87 14 58  42 54 55
 

 

I alt % 100 100 100  100 100 100
       
Skogavgiftskonto      
Innestående skogavgift 1.1 NOK 6075 10862 16226  28455 14915 15997
 

 

Trukket skogavgift NOK 1030 3966 6082  19400 6998 6620
Offentlige tilskott beholdt på konto NOK 231 330 803  910 569 928
 

 

Innbetalt i alt NOK 1261 4296 6884  20310 7567 7548
       
Utbetalt til veger NOK 1564 3028 4887  15780 5785 6373
Utbetalt til skogkultur NOK       
Utbetalt til annet NOK 107 297 1298  1893 880 1290
 

 

Utbetalt i alt NOK 1672 3325 6185  17673 6665 7662
 

 

Innestående skogsavgift 31.12. NOK 5665 11833 16925  31092 15817 15883
       
Utbetalt tilskott til      
Veger NOK 26  76  54 40 582
Skogkultur NOK 487 863 1414  1182 1013 810
Driftsplan NOK  224    60 1166
 

 

I alt NOK 514 1087 1489  1236 1113 2558

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015