Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2008
Hovedtabell 25. Investeringer og finansiering

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2008  2007

 

Årlige investeringer      
Skogkultur NOK 5889 5712 13269  20514 11195 10281
Veger NOK 348 107 7549  6467 3962 5258
Annet NOK 32852 2069 7687  27437 13626 10832
 

 

I alt NOK 39089 7888 28504  54418 28783 26371
       
Investeringer pr daa NOK/daa 84 11 22  19 23 21
Investeringer pr m3 NOK/m3 355 75 80  71 90 85
Investeringer i % av resultat før kultur % 195 36 39  33 43 41
       
Investeringshyppighet      
Skogkultur % 30 47 54  75 52 56
Veger % 4 2 6  7 5 5
Teknisk utstyr %  2 6  4 3 6
Alle investeringer % 35 49 60  82 57 63
       
Balanse      
Omløpsmidler      
Balanse 1.1 NOK 3008 1769 151  12046 3337 2714
Balanse 31.12 NOK 287 893 653  500 640 3117
Anleggsmidler      
Balanse 1.1 NOK 97638 192296 310211  792744 332613 319146
 

 

Nyanlegg NOK 33200 2176 15235  33904 17588 16090
Avskrivninger NOK 1273 1376 3123  6163 2879 2654
Tilskott/salg NOK 245  4804  2503 2200 1498
 

 

Balanse 31.12 NOK 129321 193096 317519  817983 345123 331084
       
Finansieringskilde      
Egen arbeidsinnsats % 6 42 12  13 14 11
Offentlige tilskott % 3 15 31  13 17 11
Skogavgiftsmidler % 7 57 76  42 48 36
Annen finansiering % 83 -14 -20  33 21 42
 

 

I alt % 100 100 100  100 100 100
       
Skogavgiftskonto      
Innestående skogavgift 1.1 NOK 9309 20635 31677  58942 30002 19073
 

 

Trukket skogavgift NOK 5879 5109 15465  35093 14540 17187
Offentlige tilskott beholdt på konto NOK 418 821 5225  5394 3171 2216
 

 

Innbetalt i alt NOK 6297 5930 20690  40487 17711 19403
       
Utbetalt til veger NOK 2904 4092 21281  22509 13431 9394
Utbetalt til skogkultur NOK       
Utbetalt til annet NOK  384 456  465 365 92
 

 

Utbetalt i alt NOK 2904 4477 21737  22975 13796 9486
 

 

Innestående skogsavgift 31.12. NOK 12701 22088 30630  76454 33916 28990
       
Utbetalt tilskott til      
Veger NOK 390 346 3843  2503 1989 941
Skogkultur NOK 878 840 4881  3751 2817 1865
Driftsplan NOK   157  561 161 218
 

 

I alt NOK 1268 1186 8880  6815 4967 3024

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015