Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2018
Hovedtabell 25. Investeringer og finansiering

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2018  2017

 

Årlige investeringer      
Skogkultur NOK 3708 11209 9110  39374 16590 24332
Veger NOK  1129   24189 6578 10989
Annet NOK  6297 8882  4579 5595 18336
 

 

I alt NOK 3708 18635 17992  68141 28763 53657
       
Investeringer pr daa NOK/daa 8 30 14  21 19 38
Investeringer pr m3 NOK/m3 23 56 64  76 66 139
Investeringer i % av resultat før kultur % 11 30 46  35 34 107
       
Investeringshyppighet      
Skogkultur % 52 52 56  75 59 66
Veger %  3   6 2 3
Teknisk utstyr %  10 5  6 6 3
Alle investeringer % 52 61 59  75 63 68
       
Balanse      
Omløpsmidler      
Balanse 1.1 NOK 457 1613 991  595 954 1169
Balanse 31.12 NOK 476 5632 816  651 1929 882
Anleggsmidler      
Balanse 1.1 NOK 361959 361584 455476  1532294 695994 622065
 

 

Nyanlegg NOK  7426 8882  28768 12172 29325
Avskrivninger NOK 1799 3796 2766  11058 5018 3894
Tilskott/salg NOK 4524 4435 227  5545 3404 2999
 

 

Balanse 31.12 NOK 355637 360779 461366  1544459 699744 644497
       
Finansieringskilde      
Egen arbeidsinnsats % 33 9 10  15 14 9
Offentlige tilskott % 13 19 22  56 42 12
Skogavgiftsmidler % 147 51 76  131 107 47
Annen finansiering % -94 22 -8  -102 -63 32
 

 

I alt % 100 100 100  100 100 100
       
Skogavgiftskonto      
Innestående skogavgift 1.1 NOK 15595 35509 50885  119737 58897 58212
 

 

Trukket skogavgift NOK 8315 15772 18456  73085 30261 19845
Offentlige tilskott beholdt på konto NOK 494 3010 2894  34912 10843 5879
 

 

Innbetalt i alt NOK 8809 18782 21350  107997 41104 25724
       
Utbetalt til veger NOK 5382 9410 13186  88815 30578 25015
Utbetalt til skogkultur NOK       
Utbetalt til annet NOK 86  522  344 270 55
 

 

Utbetalt i alt NOK 5467 9410 13708  89159 30847 25070
 

 

Innestående skogsavgift 31.12. NOK 18937 44881 58527  138575 69154 58865
       
Utbetalt tilskott til      
Veger NOK     5381 1400 
Skogkultur NOK 494 2996 3896  32320 10483 6587
Driftsplan NOK  465   163 160 86
 

 

I alt NOK 494 3461 3896  37865 12043 6673