Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17a, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    13 11  30 31 23 20 76
Brukers alder år  50 51  51 50 48 47 49
Jordbruksareal daa  247 374  307 156 256 351 236
  Leid daa  70 138  97 38 87 127 76
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1467,4 2049,3  1840,6 1000,1 1327,8 2042,7 1360,8
  Varelager 1000 NOK  80,5 124,6  100,2 54,6 73,3 113,7 75,0
  Buskap 1000 NOK  253,0 306,4  270,7 156,2 217,8 307,2 212,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  140,4 240,2  197,3 111,0 119,2 167,1 126,5
  Traktor 1000 NOK  148,3 223,4  174,3 135,7 196,8 178,2 165,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  523,3 776,3  751,4 380,3 478,6 933,7 549,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  321,9 378,4  346,7 162,4 241,9 342,9 231,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3251 3647  3469 2926 3421 3737 3268
  Familien timer  2721 2707  2598 2382 2573 3042 2599
Arealbruk:           
  Korn daa  52,0 103,6  69,9  5,0 6,2 3,1
  Poteter daa      0,3  2,4 0,7
  Grovfôr og beite daa  195,5 269,4  236,5 156,0 251,0 340,1 231,5
  Annet daa   0,7  0,6   2,6 0,7
Avlinger pr daa:           
  Korn kg  365 473  428  267 397 334
  Poteter kg     3000 1688  1851 1827
  Grovfôr og beite FEm  381 405  377 338 323 342 334
  I alt FEm  377 423  388 338 322 341 334
Storfehold:           
  Årskyr stk  18,3 21,9  19,7 11,5 15,9 20,1 15,0
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  29,5 41,6  34,4 17,7 25,4 35,2 24,3
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  4,0 3,5  3,5 2,5 3,5 7,8 4,1
  Melk/årsku kg  6853 7102  6872 6469 6624 6531 6526
  Omsatt melk l  112729 134810  119322 65792 92607 113630 85748
  Melkekvote l  115825 133840  121596 65899 91583 112303 85255
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  8,4 8,0  7,7 7,7 7,7 7,8 7,8
  Grovfôr/årsku daa  10,7 12,3  12,0 13,6 15,8 16,9 15,5
Priser:           
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,55 3,70  3,67 3,51 3,51 3,53 3,52
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  28,67 29,21  29,21 28,97 29,17 29,17 29,11
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  33,96 34,44  33,92 33,52 34,05 34,53 34,16
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  399,9 498,6  438,3 230,8 324,9 401,7 301,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  54,7 54,6  54,8 51,9 52,8 53,0 52,5
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  8,9 10,6  9,9 23,1 29,4 34,3 27,7
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  54,7 71,9  61,2 35,1 52,0 64,1 47,7
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  106,5 126,4  104,1 49,6 84,5 180,0 93,0
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  3,5 17,9  9,0 15,1 19,2 36,3 21,8
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  9,9 30,1  24,3 13,6 14,3 17,2 14,7
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,8 4,3  1,9 8,6 0,7 10,0 6,4
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,5  0,5 0,7 0,5 0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 2,4 2,3  2,4 2,9 2,3 2,2 2,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 160,4 204,9  177,9 138,5 150,4 191,7 158,4
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 137,9 190,9  156,4 116,7 125,5 184,5 140,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  124,5 175,8  141,9 102,8 117,6 166,6 126,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015