Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17a, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    13 13  33 22 15 15 6 58
Brukers alder år  46 54  50 53 51 49 40 50
Jordbruksareal daa  258 381  367 163 244 361 652 285
  Leid daa  98 143  146 39 89 141 343 110
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1751,1 2215,3  2337,5 1035,4 1427,3 2659,9 3733,1 1835,9
  Varelager 1000 NOK  130,7 161,3  152,3 76,6 82,1 129,1 251,0 109,7
  Buskap 1000 NOK  267,7 360,8  342,7 167,4 242,2 321,7 505,8 261,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  190,2 248,1  260,3 144,5 153,2 253,0 426,6 204,0
  Traktor 1000 NOK  204,3 177,4  222,8 138,7 218,3 237,4 331,5 204,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  483,5 791,0  866,7 330,0 511,4 1266,8 1577,8 748,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  474,6 476,6  492,6 178,1 220,1 451,9 640,5 307,6
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3135 3604  3591 2897 3350 3903 4320 3421
  Familien timer  2330 2855  2537 2415 2627 2849 3198 2663
Arealbruk:            
  Korn daa  59,4 89,5  81,8  5,5 7,9 87,0 12,5
  Poteter daa      0,2  4,0  1,1
  Grovfôr og beite daa  198,3 289,7  284,1 162,1 238,6 348,6 564,7 271,8
  Annet daa   2,2  1,6 0,3    0,1
Avlinger pr daa:            
  Korn FEm  404 419  399  304 258 362 338
  Poteter kg      1888  1226  1267
  Grovfôr og beite FEm  385 395  382 355 358 347 329 348
  I alt FEm  390 398  385 354 357 345 333 347
Storfehold:            
  Årskyr stk  19,0 23,7  22,9 12,7 18,0 22,0 29,7 18,2
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  28,9 35,8  35,4 17,5 25,9 32,9 51,8 27,2
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,1 5,5  4,1 1,4 2,2 6,0 14,8 4,2
  Melk/årsku kg  7104 7372  7160 6761 6656 6879 6690 6759
  Omsatt melk l  119767 156060  145783 77293 106408 136231 173689 110037
  Melkekvote l  121616 155675  148690 76495 117144 149138 170274 115496
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  9,3 9,6  9,1 9,1 7,8 8,9 9,0 8,7
  Grovfôr/årsku daa  10,4 12,2  12,4 12,8 13,3 15,8 19,0 14,9
Priser:            
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,97 4,27  4,19 3,88 3,95 4,01 4,05 3,97
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  31,79 34,22  33,64 32,62 32,53 32,84 33,08 32,75
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  40,72 39,71  41,26 38,99 38,33 39,55 40,22 39,44
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  474,9 667,1  610,8 300,2 420,2 546,6 702,7 436,6
  Driftstilskudd 1000 NOK  62,1 62,1  62,0 59,8 59,8 60,1 68,9 60,8
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  10,8 16,6  14,0 29,6 38,0 46,1 48,2 38,0
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  82,2 107,3  102,0 53,4 60,3 86,2 117,6 70,3
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  129,0 127,0  131,4 52,9 68,7 160,5 281,8 108,5
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  2,9 10,3  8,8 17,2 18,2 33,1 38,8 23,8
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  17,6 30,3  32,4 15,6 28,8 13,7 43,7 21,4
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,8 -0,1  0,7 6,8 2,8  13,8 4,7
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,7  0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 2,8 2,7  2,6 3,3 3,0 2,6 2,0 2,7
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 210,0 224,9  213,9 171,8 195,5 199,5 242,3 195,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 198,5 207,0  187,8 154,1 179,2 183,2 230,9 179,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  146,9 166,4  135,0 119,5 146,5 141,0 148,3 136,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 237,6 254,2  239,7 200,6 224,4 225,6 263,7 223,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015