Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17a, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 11  25 6 15 13 38
Brukers alder år  51 50  52 46 50 49 49
Jordbruksareal daa  377 774  540 239 377 792 474
  Leid daa  210 407  286 59 130 508 240
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  3789,1 8719,7  5832,1 3130,9 4302,9 9276,9 5594,6
  Varelager 1000 NOK  179,7 255,5  206,9 113,8 175,0 346,6 215,8
  Buskap 1000 NOK  505,4 1053,6  759,3 325,6 485,9 895,3 577,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  553,6 826,2  649,6 572,4 446,8 892,0 606,3
  Traktor 1000 NOK  321,6 503,8  382,0 485,1 368,5 607,3 460,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  1524,3 4556,8  2771,3 1130,5 2158,1 5280,0 2943,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  704,4 1523,9  1062,9 503,6 668,6 1255,7 791,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3121 4340  3647 3297 3283 4464 3683
  Familien timer  2430 2791  2524 2484 2400 2807 2558
Arealbruk:           
  Korn daa  47,3 98,2  65,9  0,5 25,2 8,8
  Poteter daa      0,2   
  Grovfôr og beite daa  322,8 672,0  469,4 238,5 373,5 764,1 462,8
  Annet daa  7,4 3,4  5,0  2,7 3,1 2,1
Avlinger pr daa:           
  Korn FEm  357 218  266  350 315 315
  Poteter kg      600   600
  Grovfôr og beite FEm  212 239  230 248 288 234 257
  I alt FEm  230 235  234 248 286 235 257
Storfehold:           
  Årskyr stk  22,7 47,2  34,0 18,4 24,2 41,5 28,3
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  39,0 76,1  54,9 26,4 38,9 65,5 43,9
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  5,0 5,0  4,8 0,7 4,1 8,7 4,9
  Melk/årsku kg  7319 7539  7471 7577 7466 8336 7883
  Omsatt melk l  149822 324211  231334 126734 162979 310347 200847
  Melkekvote l  175272 360996  259506 144131 178671 327146 217471
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  16,5 16,7  16,6 13,3 14,0 16,2 15,1
  Grovfôr/årsku daa  14,3 14,3  13,8 13,0 15,5 18,4 16,4
Priser:           
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,77 5,90  5,82 5,63 5,69 5,69 5,68
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  46,08 45,94  45,95 43,95 44,06 49,85 47,03
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  53,43 54,64  53,95 54,63 51,33 50,64 51,17
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  864,1 1913,5  1347,0 713,1 926,8 1767,3 1141,1
  Driftstilskudd 1000 NOK  144,1 144,1  144,1 130,0 144,8 154,2 146,9
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  18,0 42,6  29,3 56,6 76,6 123,8 86,6
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  126,3 310,3  207,6 110,1 136,5 246,4 162,5
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  192,6 280,6  221,5 75,8 182,8 280,5 186,8
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  26,6 69,0  44,0 26,0 61,3 74,4 55,9
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  28,5 96,2  63,8 38,1 44,0 63,8 47,3
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,0 0,4  5,4 1,0 1,5 10,2 6,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,8  0,8 1,1 1,0 0,6 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,6 3,2  3,4 4,5 3,7 3,2 3,5
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 338,1 394,7  367,7 280,5 308,8 461,1 357,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 329,9 340,9  334,5 282,5 296,4 515,5 361,8
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  314,5 319,7  318,1 259,4 282,0 491,7 342,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 374,6 427,3  401,2 312,7 341,2 487,5 387,6