Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17a, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    9 11  21 8 10 16 37
Brukers alder år  51 49  51 45 51 51 50
Jordbruksareal daa  407 757  584 241 397 829 530
  Leid daa  261 440  342 47 152 562 299
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  4771,9 10240,0  7478,0 5138,6 4679,6 9996,2 6822,5
  Varelager 1000 NOK  194,7 365,5  279,1 188,9 217,0 389,7 275,7
  Buskap 1000 NOK  534,5 1114,8  825,0 456,0 460,4 1047,5 698,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  650,7 945,4  774,1 479,6 510,9 1292,0 821,8
  Traktor 1000 NOK  278,0 499,5  381,8 401,0 275,5 762,9 503,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  2281,5 5076,7  3682,4 2882,4 2462,9 5093,2 3535,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  832,5 2238,1  1535,6 730,7 752,9 1410,9 987,9
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2886 4348  3653 3214 3350 4525 3797
  Familien timer  2073 2649  2384 2491 2388 2528 2465
Arealbruk:           
  Korn daa  62,3 108,6  85,5  4,6 43,9 20,2
  Poteter daa      0,1  0,1 0,1
  Grovfôr og beite daa  339,7 636,2  490,5 241,0 392,0 781,3 507,8
  Annet daa  4,9 12,1  8,4  0,3 3,8 1,7
Avlinger pr daa:           
  Korn FEm  533 522  522  313 450 441
  Poteter kg      500  3000 2167
  Grovfôr og beite FEm  312 297  299 356 316 276 295
  I alt FEm  342 324  327 356 315 284 300
Storfehold:           
  Årskyr stk  23,1 51,6  37,8 24,4 24,4 40,6 30,7
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  37,1 74,7  55,7 32,2 34,2 70,1 47,8
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  4,1 4,0  3,8 2,1 1,8 11,3 6,0
  Melk/årsku kg  7917 7957  7886 7099 7483 8205 7777
  Omsatt melk l  165052 374217  270615 157515 166990 297761 215271
  Melkekvote l  180255 427614  306802 177935 186891 316692 235137
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  17,8 14,8  15,4 13,0 13,5 18,6 16,4
  Grovfôr/årsku daa  14,7 12,3  13,0 9,9 16,1 19,3 16,5
Priser:           
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,48 5,55  5,54 5,25 5,41 5,37 5,35
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  45,25 47,08  46,45 44,75 44,40 51,11 48,33
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  53,56 58,64  56,66 46,75 52,31 54,36 53,61
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  903,9 2076,0  1499,6 826,3 902,6 1597,8 1151,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  181,6 168,8  174,9 202,4 204,3 188,1 196,7
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  19,7 44,8  32,4 68,1 98,6 140,1 106,4
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  136,4 309,9  224,5 150,6 128,6 271,2 190,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  183,1 252,2  211,1 57,4 140,3 467,4 259,1
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  17,1 51,5  34,4 25,3 47,0 113,6 69,2
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  78,1 110,1  92,9 100,7 41,6 96,1 76,5
Annet husdyrhold 1000 NOK   1,1  2,4 1,5 0,1 26,2 12,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,8 0,8  0,8 1,3 0,8 0,7 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,0 3,5  3,4 5,1 3,6 3,1 3,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 233,1 397,9  340,0 226,8 314,5 384,6 329,4
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 194,7 343,0  286,3 193,5 288,4 399,0 309,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  178,3 311,8  261,3 180,0 264,3 357,1 281,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 271,3 425,5  371,8 261,9 351,3 411,3 360,4