Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17a, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    9 11  20 10 8 16 35
Brukers alder år  54 50  52 45 49 52 49
Jordbruksareal daa  392 751  590 247 425 836 553
  Leid daa  221 454  349 50 179 580 321
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  3977,2 10596,7  7617,9 4941,7 4573,4 10138,7 7143,4
  Varelager 1000 NOK  230,3 389,1  317,7 168,0 239,5 485,7 327,8
  Buskap 1000 NOK  492,3 1335,5  956,1 497,1 501,7 1114,7 772,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  520,9 1043,5  808,4 416,0 528,9 1364,8 867,3
  Traktor 1000 NOK  263,5 492,9  389,7 396,6 159,8 733,3 486,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  1746,0 5251,4  3674,0 2714,7 2449,9 4842,8 3578,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  724,1 2084,2  1472,2 749,4 693,7 1597,5 1110,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2987 4380  3753 3289 3528 4332 3805
  Familien timer  2246 2653  2470 2398 2414 2597 2501
Arealbruk:           
  Korn daa  85,8 126,6  108,3  6,1 55,5 26,8
  Poteter daa      0,1  0,1 0,1
  Grovfôr og beite daa  301,1 613,3  472,8 242,3 418,8 774,8 522,1
  Annet daa  5,3 11,2  8,6 4,4  3,9 3,1
Avlinger pr daa:           
  Korn FEm  370 391  383  219 312 308
  Poteter kg      472  2000 1236
  Grovfôr og beite FEm  338 305  314 380 305 308 318
  I alt FEm  340 315  322 373 304 307 316
Storfehold:           
  Årskyr stk  21,9 57,4  41,4 25,7 23,7 40,9 31,8
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  32,6 82,1  59,8 30,3 32,3 71,1 48,9
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  4,5 3,7  4,1 2,2 2,4 10,5 6,0
  Melk/årsku kg  7693 8286  8145 7679 7296 8281 7958
  Omsatt melk l  151740 427119  303198 177626 157632 306810 229055
  Melkekvote l  165091 455580  324860 197463 169946 331104 249084
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  17,1 15,7  16,0 14,6 13,8 18,4 16,8
  Grovfôr/årsku daa  13,8 10,7  11,4 9,4 17,7 18,9 16,4
Priser:           
  Melk uten tilskudd NOK/l  6,16 6,08  6,10 5,82 5,98 6,02 5,97
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  49,68 51,62  51,13 49,01 48,29 52,81 51,41
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  57,57 61,11  59,65 56,44 55,25 59,23 58,33
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  934,6 2598,6  1849,8 1033,9 943,2 1845,9 1367,1
  Driftstilskudd 1000 NOK  184,7 169,0  176,1 205,9 210,2 192,4 200,4
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  18,1 51,0  36,2 82,1 91,4 146,7 112,6
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  150,2 416,2  296,5 130,2 166,9 330,6 226,9
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  242,6 368,1  311,6 138,4 189,2 494,1 312,3
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  21,9 63,2  44,6 31,1 56,0 127,1 80,4
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  29,3 129,5  84,4 74,0 39,2 118,1 84,1
Annet husdyrhold 1000 NOK  6,2 3,4  4,7 12,9 3,0 23,7 15,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 1,0  0,9 1,4 0,8 0,8 0,9
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,5 4,3  4,1 5,7 3,7 3,4 3,8
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 353,3 533,0  468,9 282,5 389,5 490,5 413,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 339,0 579,2  481,5 250,8 378,5 545,4 416,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  312,1 542,0  448,2 227,4 361,5 486,2 377,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 396,2 561,5  502,5 314,1 424,8 519,6 445,0