Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og
mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  50-100  100-200  200-300  300-500 

 

Antall bruk    13 17 11 8 42 18 7
Produksjonsinntekter i alt NOK  623914 844349 1136806 386760 542623 836015 1051517
  Planteprodukter NOK  24935 61627 86696 3937 6766 19982 90650
  Husdyrprodukter NOK  447623 581886 816593 259038 376711 612109 698412
  Produksjonstillegg o.l. NOK  136933 184097 215573 118326 149737 193239 243071
  Andre inntekter NOK  14422 16738 17944 5460 9409 10686 19384
Variable kostnader i alt NOK  195648 250043 344039 103571 134894 253018 311611
  Såvarer NOK  7665 11890 17492 2033 3946 7059 18577
  Handelsgjødsel og kalk NOK  23365 32766 51034 10273 14874 29017 34301
  Plantevernmidler NOK  1840 3627 3714 132 365 644 5282
  Konserveringsmidler NOK  4667 7479 10406 3239 3385 6727 6960
  Fôrmidler NOK  115584 142002 210056 66245 86293 168022 160677
  Diverse til husdyrholdet NOK  15408 22302 26438 9651 11298 19335 19133
  Innkjøp av dyr NOK  14434 12139 5328 4404 4944 7435 47255
  Andre forbruksartikler NOK  12685 17838 19573 7594 9789 14779 19425
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid NOK  63031 98683 166449 36065 52890 77356 118857
  Maskiner og redskaper NOK  19440 30010 35316 6533 19345 28706 34430
  Traktor NOK  12691 15464 16976 6755 7424 16708 28716
  Driftsbygninger NOK  14378 21890 48844 12728 19545 29056 21860
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  2809 6499 9398 3332 3287 5697 3866
  Drivstoff NOK  8493 11829 16638 6817 9180 12915 13121
  Maskinleie NOK  9376 17143 32050 5455 8893 10962 18489
  Jordleie NOK  2896 8168 12700 1525 3082 5119 8086
  Andre faste kostnader NOK  52303 60170 77436 40519 43781 63005 76311
Registrerte kostnader i alt NOK  381064 519900 759847 223298 302321 502542 635345
Resultat før avskrivning NOK  242849 324449 376959 163462 240302 333473 416172
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper NOK  18361 30291 34321 12118 15947 20227 35199
  Traktor NOK  30079 20350 22926 11784 16125 20363 18814
  Driftsbygninger NOK  17817 32254 40376 19393 21134 33446 46802
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  2876 1921 1686 2302 1953 2990 4880
Kalkulert rente 6,0 % NOK 52822 77921 104088 37345 52353 80539 108071
  Driftsoverskott jordbruk NOK  173716 239633 277650 117867 185144 256447 310476
+Driftsoverskott skogbruk NOK  6723 6136 31032 14631 19311 18850 30186
+Driftsoverskott tilleggsnæring NOK  3576 11699 16696 5002 5413 16917 17513
+Driftsoverskott annen næring NOK   16739 9091 4791 4821 4981 4708
+Aksjeutbytte NOK  4314 8345 11872 5393 11260 3822 15250
+Lønnsinntekter NOK  77229 72376 82683 89693 99616 102139 108841
+Pensjoner/sykepenger NOK  17093 22432 18150 3654 17924 13122 32494
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK   2302 2932 52 2647 2675 448
+Renteinntekter NOK  7135 3955 2704 5139 6532 8489 2289
-Gjeldsrenter og kår NOK  32172 48943 65240 13127 25202 56915 64394
=Nettoinntekt NOK  257615 334675 387569 233095 327465 370528 457812
Endring i egenkapital (sparing) NOK  13803 -5913 76325 21383 50900 48197 88436
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  246938 52930 -3623 201289 250990 269415 218351
  Endring i arbeidskapital NOK  17836 -28677 56062 13779 7948 -20304 1332
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk NOK  885187 1325970 1726359 613567 878336 1358997 1820434
  Skogbruk NOK  58889 53972 102520 35797 71916 79072 85670
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  62094 42095 72986 88110 83147 108690 211336
  Hovedbygning og privat NOK  345031 367798 515664 258120 343447 439923 448364
  Krav og kontanter NOK  265512 180587 160010 194129 284198 301781 236194
  Eiendeler i alt NOK  1616713 1970422 2577538 1189724 1661043 2288463 2801998
  Kortsiktig gjeld NOK  168622 337744 494675 57951 152659 262594 369112
  Langsiktig gjeld NOK  343629 579633 809542 151508 330286 668307 823323
  Egenkapital NOK  1104462 1053046 1273320 980266 1178099 1357562 1609564

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015