Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    12 19 9 44 7 39 17 8 71
Produksjonsinntekter i alt NOK  621629 831237 1212110 921176 417380 579450 821162 981909 666693
  Planteprodukter NOK  18327 47917 88993 58883 1015 4787 12369 39600 10153
  Husdyrprodukter NOK  437404 583365 871240 651050 278915 398098 596520 701496 468043
  Produksjonstillegg o.l. NOK  154506 185555 235651 196163 134257 169169 205385 227702 180993
  Andre inntekter NOK  11392 14400 16226 15081 3193 7396 6889 13111 7504
Variable kostnader i alt NOK  178738 248724 400105 296784 113954 144989 239423 305134 182585
  Såvarer NOK  6129 10492 16710 13251 1548 3239 6924 14886 5267
  Handelsgjødsel og kalk NOK  21778 29851 49537 34428 9529 15188 23734 31410 18504
  Plantevernmidler NOK  817 3876 2876 2999 551 305 596 1947 584
  Konserveringsmidler NOK  5063 7737 12554 8755 3462 4156 6540 5881 4853
  Fôrmidler NOK  114998 141454 245305 174891 77221 92161 163082 166739 116072
  Diverse til husdyrholdet NOK  14926 21706 31857 22786 9804 11301 17153 20627 13606
  Innkjøp av dyr NOK  3193 14424 15866 19126 3766 7993 4365 39087 10211
  Andre forbruksartikler NOK  11835 19186 25399 20548 8073 10646 17029 24558 13488
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid NOK  86426 79356 112431 98548 47527 61615 62817 104138 65305
  Maskiner og redskaper NOK  21777 30258 47645 33120 7809 21559 26082 52793 24806
  Traktor NOK  10700 10555 23033 15631 5171 11620 14646 11399 11684
  Driftsbygninger NOK  11944 21590 31745 21178 11587 18376 23286 28342 20005
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  4496 6649 10103 6961 616 4444 4089 9340 4533
  Drivstoff NOK  6135 10415 17294 11886 5881 8106 11255 13936 9297
  Maskinleie NOK  11499 22057 39660 28087 7447 8242 10261 17331 9671
  Jordleie NOK  1853 8747 16006 11370 2229 3694 5386 15831 5322
  Andre faste kostnader NOK  52081 58975 72855 64106 40278 46622 60849 70806 52128
Registrerte kostnader i alt NOK  385650 497326 770877 587671 242498 329266 458097 629048 385336
Resultat før avskrivning NOK  235978 333910 441233 333506 174882 250184 363065 352860 281357
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper NOK  19740 27517 37556 27874 11379 18582 20513 33766 20045
  Traktor NOK  15036 22038 19467 21870 9876 17948 19246 23611 18101
  Driftsbygninger NOK  17235 33065 49114 32030 19523 23866 30043 48851 27732
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1630 2396 1143 2119 2277 1851 2801 2766 2224
Kalkulert rente 6,5 % NOK 56151 85724 122455 88774 39006 62416 79275 113911 69947
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  182336 248895 333953 249612 131826 187937 290462 243866 213255
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  17293 4300 17964 10505 19649 9026 5964 54261 14437
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  12319 12651 3101 16974 33072 22070 13863 51485 24504
+Driftsoverskudd annen næring NOK  38555 34754 -1149 25287 6164 7457 8665  6778
+Aksjeutbytte NOK  4543 847 709 1962 643 11024 357 10940 7437
+Lønnsinntekter NOK  86956 86747 88060 93250 104204 111896 86859 73577 100825
+Pensjoner/sykepenger NOK  13667 27783 23949 21130 11298 25120 9134 25128 19930
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  1615 4242 7600 3827  1890 846 9075 2263
+Renteinntekter NOK  8396 6795 2227 6003 7778 8633 11664 9407 9362
-Gjeldsrenter og kår NOK  37913 49995 75853 57743 11317 29713 56081 48846 36369
=Nettoinntekt NOK  327767 377018 400561 370808 303316 355340 371731 428892 362423
Endring i egenkapital (sparing) NOK  59154 47637 -50073 17329 76623 37557 -2739 114358 40414
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  263155 109699 -79107 106735 299299 270125 239184 316418 270809
  Endring i arbeidskapital NOK  -24521 -8932 -90419 -40206 -21543 -21171 -24665 -37384 -23871
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk NOK  859478 1310271 1896022 1369289 576814 979907 1210825 1811079 1089109
  Skogbruk NOK  60758 72014 85010 74092 45496 65141 91816 79326 71190
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  186464 36334 70021 90469 75070 73591 147549 166617 101927
  Hovedbygning og privat NOK  209826 427918 467387 379437 281339 370078 414941 376901 372840
  Krav og kontanter NOK  291176 218213 190054 226087 249759 279831 284180 309485 281249
  Eiendeler i alt NOK  1607702 2064750 2708493 2139374 1228479 1768548 2149310 2743409 1916314
  Kortsiktig gjeld NOK  190831 295984 546034 346434 61547 151674 283645 279981 188844
  Langsiktig gjeld NOK  437545 588899 873121 658410 154403 338815 609596 565538 411015
  Egenkapital NOK  979325 1179867 1289338 1134530 1012528 1278059 1256070 1897890 1316455

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015