Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    8 15  11 36 28 20 12 66
Produksjonsinntekter i alt NOK  581528 876766  1291938 964039 575303 751999 968022 692521
  Planteprodukter NOK  10165 53037  81279 53934 6375 7455 22793 10096
  Husdyrprodukter NOK  335007 527360  803927 577423 301387 403208 543562 370568
  Tilskudd NOK  229994 280741  388564 311058 258452 330744 385155 301690
  Andre inntekter NOK  6362 15627  18168 21624 9090 10592 16512 10167
Variable kostnader i alt NOK  177218 257212  409430 294890 159097 218326 278438 193626
  Såvarer NOK  6817 10691  19472 14772 2967 5771 8739 5166
  Handelsgjødsel og kalk NOK  16180 29276  36785 29148 13183 18335 26064 16481
  Plantevernmidler NOK  1549 4206  4423 3656 582 555 1591 708
  Konserveringsmidler NOK  5793 5857  7884 6198 4205 5647 7536 5075
  Fôrmidler NOK  111436 156670  240480 173779 101779 148748 172081 124745
  Diverse til husdyrholdet NOK  15231 22312  31142 23402 14799 19687 24644 18039
  Innkjøp av dyr NOK  3055 7964  43412 21159 6202 1001 13376 5676
  Andre forbruksartikler NOK  17158 20236  25831 22775 15381 18583 24408 17736
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid NOK  61013 98501  110971 101130 57161 82635 101457 72565
  Maskiner og redskaper NOK  19587 34590  49462 38687 21773 24173 37764 24467
  Traktor NOK  11464 15883  22076 18025 6578 9705 12778 8604
  Driftsbygninger NOK  16960 22108  39683 26291 20242 23954 23257 21495
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  4452 6675  10820 7503 4692 6150 11923 6133
  Drivstoff NOK  8710 17612  23419 18867 11650 15249 18677 13522
  Maskinleie NOK  14451 28701  48863 38907 11947 13265 22617 14220
  Jordleie NOK  1413 11651  26170 14820 4834 9378 8093 7357
  Andre faste kostnader NOK  55478 81425  90310 80795 52275 70130 79900 62968
Registrerte kostnader i alt NOK  370746 574360  831204 639915 350249 472964 594903 424957
Resultat før avskrivning NOK  210782 302406  460734 324124 225054 279035 373120 267564
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper NOK  21163 22918  36313 27198 17764 16919 30088 19600
  Traktor NOK  14765 23246  29755 24159 18182 24287 31545 21417
  Driftsbygninger NOK  18091 39861  59492 43202 22698 32581 48142 30357
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  650 2017  1388 1733 1502 2621 1894 1929
Kalkulert rente 7,0 % NOK  62042 97995  151259 112625 66343 83427 129533 81444
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  156113 214364  333786 227832 164908 202626 261452 194260
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  9244 11529  9101 9670 17098 7368 27227 14490
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  17838 38485  23063 32281 20148 23013 33071 22365
+Driftsoverskudd annen næring NOK  8672 95615  2224 42446 1325 14602 6452 9562
+Aksjeutbytte NOK  599 3338  11520 5044 6172 1430 13818 5693
+Lønnsinntekter NOK  85056 117554  144352 118758 155610 115591 112376 129770
+Pensjoner/sykepenger NOK  34389 32875  24693 35335 16348 17310 14089 17704
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK   6992  4171 6373 808 10699 4765 5444
+Renteinntekter NOK  12493 11948  11490 11324 16019 13739 9898 14626
-Gjeldsrenter og kår NOK  39338 64437  126042 82819 27558 69028 101214 53644
=Nettoinntekt NOK  285066 468262  438359 406245 370877 337349 381934 360270
Endring i egenkapital (sparing) NOK  33240 43805  27373 32338 39792 -17231 -52424 1276
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  262628 201742  82516 153312 439053 341407 241550 365456
  Endring i arbeidskapital NOK  -24338 -72120  -33695 -45824 -579 -4206 469 -6852
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk NOK  895775 1430162  2142756 1621862 938180 1191970 1886805 1173738
  Skogbruk NOK  46794 110721  101732 94182 83617 90062 177162 96430
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  270581 92040  239197 174746 167008 271034 147312 193354
  Hovedbygning og privat NOK  413806 623720  620463 571677 402940 488893 492799 432500
  Krav og kontanter NOK  319303 280459  224237 277338 337096 294765 227450 313014
  Eiendeler i alt NOK  1946259 2537102  3328385 2739804 1928841 2336725 2931528 2209036
  Kortsiktig gjeld NOK  243807 327522  496039 394426 135762 220856 287628 194599
  Langsiktig gjeld NOK  395306 825211  1421392 975547 273197 679862 995076 536361
  Egenkapital NOK  1307147 1384369  1410954 1369831 1519883 1436007 1648824 1478076

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015